Povodňový plán města KrupkaPříkaz (doporučení) k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně

Povodňový orgán (rada) města Krupka

 

Příkaz (doporučení) k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně

Vzhledem k dosavadnímu průběhu povodně na vodním toku __________ předseda povodňového orgánu města Krupka podle ust. § 63 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ke zmírnění průběhu a následků povodně.

Vám vydává tento příkaz,

 1. Pomocí Vašich mechanizačních a dopravních prostředků (konkretizovat) zajistěte neprodleně:
  1. Dopravu písku, zeminy z .................... do .................... pro budování, zpevňování a opravy ochranných hrází, valů
  2. Dopravu dřevěného řeziva (prken, fošen) z .................... do .................... pro budování, zpevňování a opravy ochranných hrází, valů
  3. Odstranění překážek v blízkosti vodního toku ...................., a to ....................
  4. Odvoz nánosů splavenin z .................... do ....................
  5. Odvoz ohrožených osob z .................... do ....................
  6. Pomoc správci vodního toku ...................., formou ....................
  7. Pomoc správci vodního díla ...................., formou ....................
 2. Vašimi zaměstnanci, v počtu ...................., zajistěte v postižené městě (části města) .................... tato opatření:
  1. Pomoc postiženým občanům, formou ....................
  2. Pomoc správci vodního toku ...................., formou ....................
  3. Pomoc správci vodního díla ...................., formou ....................

Tento příkaz byl statutárnímu zástupci Vaší společnosti sdělen telefonicky zástupcem povodňového orgánu města Krupka dne _____._____._____ v _____:______ hod a dodatečně je zasílán poštou. Tento příkaz není rozhodnutím podle správního řádu, avšak subjekt, kterému je příkaz adresován, je povinen jej splnit podle § 63 odst. 3 zák. 254/2001 Sb., o vodách (K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.).

Případné nesplnění tohoto příkazu může být postiženo na zákl. ust. § 121 odst. 2, 3 a 5 (fyzické osoby) nebo na základě § 125 f (právnické osoby a podnikající fyzické osoby) pokutou do 500 000 Kč.

Skutečně vykonané práce, dobu jejich trvání, použití sil a prostředků je třeba přesně evidovat a dokladovat.

 

___________________________________

Předseda povodňového orgánu města Krupka