Povodňový plán města KrupkaPovodňové komise

Povodňový orgán města Krupka zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na území města Krupka, které zahrnuje především přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Svolání povodňového orgánu v případě povodňové situace se oznámí správci vodního toku (Lesy České republiky, s. p., Povodí Ohře, státní podnik) a povodňovému orgánu ORP Teplice. Hlásná služba bude informovat správce vodního toku o vývoji povodňové situace.

Stanoviště povodňového orgánu města Krupka je na městském úřadě: Mariánské náměstí 32, 41742 Krupka 1 

Dokumentace povodňového orgánu města Krupka je uložena:

 • v kanceláři předsedy povodňového orgánu

Doporučené vybavení pracoviště povodňového orgánu:

 • povodňový plán
 • povodňová kniha
 • pracovní sešity členů povodňového orgánu (min. 20 ks) - evidované
 • identifikační karty členů povodňového orgánu (s funkcemi – pro členy PO, pro operativně sestavený pracovní štáb PO, rezervní karty)
 • orientační systém povodňového orgánu (označení povodňového orgánu, vozidel povodňového orgánu)
 • PC s tiskárnou, textový editor (např. MS Office, OpenOffice, LibreOffice apod.), se záložním zdrojem, s funkčním připojením na internet
 • záložní zdroj elektrické energie (elektrocentrála)
 • záložní CD nebo USB s offline verzí povodňového plánu, USB flash disk pro členy povodňového orgánu s povodňovým plánem a dalšími důležitými relevantními dokumenty
 • lékárnička s platnou expirací
 • scanner
 • diktafon
 • nouzové osvětlení pracoviště
 • svítilny a baterky pro členy povodňového orgánu a další pověřené osoby
 • pevná linka, mobilní telefony i s nabíječkami
 • megafony (2x)
 • kreslicí a psací prostředky
 • mapa města Krupka, mapa širšího okolí (sousední obce na tocích)
 • videokamera, digitální fotoaparát s bleskem, nabité baterie nebo akumulátor, nabíječka na nabíjecí baterie, mobilní telefon s možností focení či natáčení, tablet, paměťová karta
 • dalekohled
 • měřicí pásmo 50 m / dálkoměr
 • zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy
 • záložní oděv a obuv, holínky, reflexní vesty, pláštěnky, rukavice
 • hygienické potřeby, zásoba pitné vody a potravin
 • barevné spreje (reflexní - viditelné ve tmě) - vyznačení povodňových značek
 • vodotěsné bedny a obaly na uložení důležitých dokumentů a jiných předmětů

Časový plán svolání Povodňového orgánu

Zprávy o povodni, které nezískal člen povodňového orgánu osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku planého poplachu. Prověření musí být provedeno do 10 minut.

V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen povodňového orgánu neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem předsedu a místopředsedu povodňového orgánu a informuje další členy povodňového orgánu o situaci a konzultuje s nimi další postup. Nejpozději do 1 hodiny musí být vybraní členové povodňového orgánu na pracovišti povodňového orgánu.

Když nastane I. stupeň povodňové aktivity, je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti povodňového orgánu nebo na spojení. Na spojení musí být předseda povodňového orgánu, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen povodňového orgánu.

Povinnosti všech členů povodňového orgánu města Krupka:

Každý člen povodňového orgánu je povinen zejména:

 • seznámit se s obsahem povodňového plánu
 • sledovat aktualizace povodňového plánu
 • hlásit změny v osobních údajích předsedovi povodňového orgánu
 • neprodleně po obdržení zprávy o vzniku nebo vyhlášení SPA formou SMS rozesílanou předsedou PK odpovědět na tuto zprávu
 • v případě obdržení zprávy, že byl dosažen I. SPA, zajistit dobití svého mobilního telefonu
 • oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňového orgánu předsedovi povodňového orgánu
 • členové, jsou-li na území ČR v místě pokrytí mobilním signálem, pak mají stále zapnutý mobilní telefon, aby byli dosažitelní pro doručování SMS zpráv. Toto neplatí v době čerpání ŘD a v době pracovní neschopnosti, pokud řádně oznámili omezení dosažitelnosti
Minimálně jedenkrát ročně zabezpečuje předseda povodňového orgánu proškolení všech účastníků ochrany před povodněmi v rámci správního obvodu města Krupka. O provedených školeních se provádí zápis (lze i v povodňové knize).
Některé údaje o členech povodňových komisí jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.