Povodňový plán města KrupkaPotvrzení účasti

Povodňový orgán města Krupka

 

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi

Rada města Krupka, jako příslušný povodňový orgán podle ust. § 77 odst. 2 - 5 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

potvrzuje,

že občan ___________________________________________ (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště) se na příkaz povodňového orgánu města Krupka zúčastnil záchranných prací při povodni na vodním toku _______________________

ode dne _____._____._____

do dne _____._____._____

 

 

V _________________

Dne _______________

 

 

____________________________________

Předseda povodňového orgánu města Krupka