Elektronický digitální povodňový portálSeznam zkratek

 

AČR Armáda České republiky
BMIS bezdrátový místní informační systém
Bpv. Balt po vyrovnání (výškový systém)
BRO bezpečnostní rada obce
CPP Centrální předpovědní pracoviště
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČK Červený kříž
ČOV čistírna odpadních vod
ČRS Český rybářský svaz
ČSÚ Český statistický úřad
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální
DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat
DMR Digitální model reliéfu
dPK digitální povodňová kniha
dPP digitální povodňový plán
DVT drobný vodní tok
EDPP elektronický digitální povodňový portál
ES extravilánové splachy
EU Evropská unie
GIS geografický informační systém
GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
HOZ hlavní odvodňovací zařízení
HP hlásný profil
HPPS Hlásná předpovědní a povodňová služba
HW hardware (počítače a jejich technické vybavení)
HZS Hasičský záchranný sbor
IBC Integrované bezpečnostní centrum
ISKŘ Informační systém krizového řízení
ISVS Informační systém veřejné správy
IZS Integrovaný záchranný systém
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSVI jednotný systém varování a informování obyvatelstva
KHS Krajská hygienická stanice
KOPIS Krajské operační a informační středisko
Krajský úřad
KVS Krajská veterinární správa
LB levý břeh
LBP, PBP levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LČR Lesy České republiky, s.p.
LVS lokální výstražný systém
LZS Letecká záchranná služba
MěÚ městský úřad
MM Magistrát města
MO Ministerstvo obrany
MP městská policie
MRS Moravský rybářský svaz
manipulační řád
mateřská škola
MV Ministerstvo vnitra
MVE malá vodní elektrárna
MVK místo vizuální kontroly
MVN malá vodní nádrž
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NM nebezpečné místo
OPIS operačních a informačních středisko
OPŽP Operační program Životní prostředí
ORP obec s rozšířenou působností
OSN Organizace spojených národů
obecní úřad
OŽP Odbor životního prostředí
PB pravý břeh
PBPO přírodě blízká protipovodňová opatření
PČR Policie České republiky
PDF Portable Document Format
(přenosný formát dokumentu s koncovkou *.pdf)
PK povodňová komise
PLA Povodí Labe, státní podnik
PMO Povodí Moravy, s. p.
POH Povodí Ohře, státní podnik
POD Povodí Odry, státní podnik
PO jednotky požární ochrany
POVIS Povodňový informační systém
PP povodňový plán
PPO protipovodňová ochrana / protipovodňové opatření
PPVN povodňový plán vlastníka nemovitosti
pracovní štáb
PVL Povodí Vltavy, státní podnik
QN N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RPIM Regionální poradenské a informační místo
RPP Regionální předpovědní pracoviště
ř. km říční kilometr
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (kartografická zobrazení)
SDH sbor dobrovolných hasičů
SEKM Systém evidence kontaminovaných míst
SFŽP Státní fond životního prostředí ČR
SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav
SIVS Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SMS Short Message Systems (služba krátkých textových zpráv)
SNUS středisko nouzového ubytování a stravování
SO správní obvod
SPA stupeň povodňové aktivity
SSHR Správa státních hmotných rezerv
ST správce toků / správa toků
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚS Správa a údržba silnic
SW software
TBD technickobezpečnostní dozor
ÚKŠ Ústřední krizový štáb
ÚPK Ústřední povodňové komise
VaK vodovody a kanalizace
VD vodní dílo
VHD vodohospodářský dispečink
VPS výstraha povodňové služby
VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský
v.v.i. veřejná výzkumná instituce
WMS Web Map Servis - webová mapová služba
ZABAGED Základní báze geografických dat
základní škola
záplavové území
ZZS zdravotnická záchranná služba