Povodňový plán města KrupkaStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Ohře, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Krupka může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Zalužanský, Krupský, Unčínský a Maršovský potok. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území města Krupka:
 • Hlásný profil kat. C - TE-06 - Krupka I., Zalužanský potok 
  Profil ve správě Severočeské sdružení obcí se nachází na propustku pod silnicí č. II/253 na ř. km 8,86
 • Hlásný profil kat. C - TE-10 - Krupka II., Unčínský potok 
  Profil ve správě Severočeské sdružení obcí se nachází na mostku lesní cesty přes Unčínský potok (3,086 ř. km).
 • Hlásný profil kat. C - TE-11 - Krupka III., Maršovský potok 
  Profil ve správě Severočeské sdružení obcí se nachází na mostě na ulici Nad Tratí přes Maršovický potok (3,288 ř. km).
 • Hlásný profil kat. C - TE-07 - Krupka IV., Krupský potok 
  Profil ve správě Severočeské sdružení obcí se nachází na mostku na ulici Husitská přes Krupský potok (3,383 ř. km).
 • Hlásný profil kat. C - Maršov - opěrná zeď, Maršovský potok 
  Profil ve správě města Krupka se nachází na opěrné zídce u objektu č. p. 19 v Revoluční ul. na Maršovském potoce (2,21 ř. km).
 • Hlásný profil kat. C - Maršov - pilíř mostu, Unčínský potok 
  Profil ve správě města Krupka se nachází na pilíři mostu přes Unčínský potok (1,42 ř. km) u křižovatky Revoluční a Krátké ulice. 
 • Hlásný profil kat. C - Vrchoslav - most, Zalužanský potok 
  Profil ve správě města Krupka se  nachází na propustku u firmy Šrouby Krupka s.r.o. (Nádražní 127) přes Zalužanský potok (8,34 ř. km).

Rozmístění relevantních hlásných profilů pro město Krupka

Směrodatné hlásné profily pro území město Krupka

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území města Krupka nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 20 cm na hlásném profilu kategorie C TE-06 - Krupka I., Zalužanský potok
 • dosažením stavu 15 cm na hlásném profilu kategorie C TE-10 - Krupka II., Unčínský potok
 • dosažením stavu 20 cm na hlásném profilu kategorie C TE-11 - Krupka III., Maršovský potok
 • dosažením stavu 30 cm na hlásném profilu kategorie C TE-07 - Krupka IV., Krupský potok
 • dosažením zelené značky na hlásném profilu kategorie C Maršov - opěrná zeď (Maršovský potok)
 • dosažením zelené značky na hlásném profilu kategorie C Maršov - pilíř mostu (Unčínský potok)
 • dosažením zelené značky na hlásném profilu kategorie C Vrchoslav - most (Zalužanský potok)
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území města, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části města). Hlásná a hlídková služba zahajují činnost.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území města Krupka je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 30 cm na hlásném profilu kategorie C TE-06 - Krupka I., Zalužanský potok
 • dosažením stavu 25 cm na hlásném profilu kategorie C TE-10 - Krupka II., Unčínský potok
 • dosažením stavu 30 cm na hlásném profilu kategorie C TE-11 - Krupka III., Maršovský potok
 • dosažením stavu 40 cm na hlásném profilu kategorie C TE-07 - Krupka IV., Krupský potok
 • dosažením žluté značky na hlásném profilu kategorie C Maršov - opěrná zeď (Maršovský potok)
 • dosažením žluté značky na hlásném profilu kategorie C Maršov - pilíř mostu (Unčínský potok)
 • dosažením žluté značky na hlásném profilu kategorie C Vrchoslav - most (Zalužanský potok)
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Teplice nebo povodňovou komisí Ústeckého kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území města Krupka je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 40 cm na hlásném profilu kategorie C TE-06 - Krupka I., Zalužanský potok
 • dosažením stavu 35 cm na hlásném profilu kategorie C TE-10 - Krupka II., Unčínský potok
 • dosažením stavu 40 cm na hlásném profilu kategorie C TE-11 - Krupka III., Maršovský potok
 • dosažením stavu 50 cm na hlásném profilu kategorie C TE-07 - Krupka IV., Krupský potok
 • dosažením červené značky na hlásném profilu kategorie C Maršov - opěrná zeď (Maršovský potok)
 • dosažením červené značky na hlásném profilu kategorie C Maršov - pilíř mostu (Unčínský potok)
 • dosažením červené značky na hlásném profilu kategorie C Vrchoslav - most (Zalužanský potok)
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměrech v okolí - vzniku přívalové povodně ve městě
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Teplice nebo povodňovou komisí Ústeckého kraje)
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)