Povodňový plán města KrupkaJednací řád povodňového orgánu (rada)

Čl. 1

Základní ustanovení

 • Činnost povodňového orgánu zajišťuje rada města Krupka
 • Předsedou povodňového orgánu je podle zákona o vodách starosta města Krupka
 • Rada města je v době povodně povodňovým orgánem na území města Krupka
 • Sídlem povodňového orgánu je Městský úřad Krupka, v případě potřeby může být jednání svoláno i do jiného místa

 

Čl. 2

Činnost povodňového orgánu

 • Je dána statutem, schváleným povodňovým orgánem města Krupka

 

Čl. 3

Svolání povodňového orgánu

 • Povodňový orgán svolává předseda povodňového orgánu
 • Povodňový orgán se schází

a) za povodně k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace
b) mimo povodeň k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi

 • Předseda povodňového orgánu je povinen orgán svolat na žádost místopředsedy nebo některého člena povodňového orgánu
 • Povodňový orgán se svolává písemně, v naléhavých případech telefonicky, emailem nebo při ztrátě spojení lze využít i spojové prostředky HZS a policie ČR

 

Čl. 4

Jednání povodňového orgánu

 • Jednání povodňového orgánu řídí předseda, případně místopředseda povodňového orgánu
 • O jednání orgánu sestavuje zápis pověřený člen povodňového orgánu
 • Zápis podepsaný předsedou povodňového orgánu je předán všem členům orgánu do 14 dnů po zasedání
 • Za povodňové situace jsou závěry povodňového orgánu předávány členům operativně prostřednictvím faxů, emailů, pokud nejsou předány osobně.
 • Písemné zprávy a podklady pro jednání povodňového orgánu se předkládají předsedovi povodňového orgánu, a to nejpozději týden před zasedáním orgánu. Za povodňové situace nejpozději před zahájením jednání povodňového orgánu k písemným zprávám a podkladům se připojí formulace návrhu usnesení, které má povodňový orgán přijmout
 • Povodňový orgán přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení
 • Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda povodňového orgánu
 • Členové povodňového orgánu mají právo žádat v případě potřeby o svolání povodňového orgánu
 • Povodňový orgán je schopný činnosti a rozhodování v nutných případech ve složení minimálně nadpolovičního počtu členů orgánu, v případě nebezpečí z prodlení rozhoduje předseda nebo místopředseda povodňového orgánu. Ostatní členové budou o rozhodnutích vždy informováni, pokud možno předem, v naléhavých případech dodatečně (zápisem, záznamem aj.)

 

Čl. 5

Platnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabývá platnosti schválením povodňovým orgánem města Krupka dne __________

 

 

______________________________________

Starosta města Krupka