Povodňový plán města KrupkaCharakteristika zájmového území

Město Krupka leží v SO ORP Teplice. K 31. 1. 2022 bylo ve městě evidováno 12 710 obyvatel. Rozloha města činí 4 660 ha.

Katastrální území

Katastrální území města Krupka

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, Krušnohorská subprovincie. Severozápadní část území spadá pod oblast Krušnohorská hornatina, celek Krušné hory, podcelek Loučenská hornatina a okrsek Cínovecká hornatina. Severovýchodní část náleží do oblasti Krušnohorská hornatina, celek Krušné hory, podcelek Loučenská hornatina a okrsek Nakléřovská hornatina. Jižní část se nachází v oblasti Podkrušnohorská podsoustava, celek Mostecká pánev, podcelek Chomutovsko-teplická pánev, okrsek Chabařovická pánev.

Okrsek Cínovecká hornatina je plochá hornatina s rozlohou 68,02 km2. Je tvořená převážně ryolitovým až trachytovým ignimbritem a ortorulami spodnopaleozoického stáří. Území je tvořeno kerným reliéfem se zbytky holoroviny na širokých zaoblených rozvodních hřbetech a s vysokým zlomovým svahem na jihovýchodě, typická jsou také hluboká údolí svahových potoků. Převažují zde lesy, převážně smrkové, na svazích zbytky bučin a smíšené porosty.

Okrsek Nakléřovská hornatina je plochá kerná hornatina s rozlohou 94,06 km2. Je tvořená převážně ortorulami a metageanodiority, vzácně relikty pískovců, prachovců a slepenců. Jedná se o strukturně denudační povrch s rozlehlými plošinami holoroviny a strukturními hřbety, okrajový zlomový svah je rozřezán hlubokými údolími potoků. Oblast je středně zalesněná s převahou smrků.

Okrsek Chabařovická pánev je tektonická sníženina mezi Krušnými horami a Českým středohořím s rozlohou 104,07 km2. Je vyplněná miocenními jezerními jíly a písky a hnědouhelnými slojemi mosteckého souvrství. Menší zastoupení pak mají cenomanské pískovce, turonské slínovce, terciální vulkanity a pokryv čtvrtohorních sedimentů. Území tvoří erozně-denudační a akumulační povrch, typické jsou od severozápadu k jihovýchodu mírně ukloněné denudační plošiny, svahy, úpatní haldy, náplavové kužely nebo nízké říční terasy přítoků řeky Bíliny. Typickým rysem jsou vodní plochy vázané na bývalou důlní činnost.

Území města Krupka je z geologického hlediska velmi pestré. Na západě území se nacházejí vulkanity - ryolit a ryolitový ignimbrit, v centrální části se nachází metamorfované horniny, nejvíce ortoruly, méně pararuly a metagranitu. Na jihu území je převaha nezpevněných sedimentů.

Terén na území města je značně členitý - strmě se zvedá směrem k severu, tedy hranicím s Německem. Nejvyšším vrcholem katastru je Lysá hora s nadmořskou výškou 836 m n. m. Naopak nejnižší bod leží na jihu a nedosahuje výšky ani 200 m n. m.

Digitální model reliéfu na území města Krupka

Sklonitostní poměry na území města Krupka

Struktura půdního fondu

V území města Krupka jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety, které záleží hodně na podkladové hornině. Výjimku tvoří jih města, kde se kolem vodních toků vyskytuje černice, fluvizem, pseudoglej a jim podobné. Ve vyšších polohách kambizem přechází do podzolů a kryptopodzolů, v podmáčených oblastech do glejových typů půd.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 4 661 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují.

Využití pozemků ve městě Krupka (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 440,6 ha 9,5 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 111,0 ha 2,4 %
Sady 7,8 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 1 377,2 ha 29,5 %
Lesní půda 1 990,9 ha 42,7 %
Vodní plochy 69,9 ha 1,5 %
Zastavěné plochy 102,0 ha 2,2 %
Ostatní plochy 561,6 ha 12,0 %
Celková výměra k.ú. 4 660,9 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území města Krupka je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 6,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 1000 mm. Velké rozpětí je dáno Krušnými horami, směr na sever se teplota snižuje a úhrn srážek zvyšuje.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do teplé klimatické oblasti T2, mírně teplých oblastí MT9 a MT4 a chladných oblastí CH7 a CH6. Rozložení klimatických oblastí je podmíněno členitým reliéfem.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500 – 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 – 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2, MT4, MT9, CH6 a CH7

Charakteristika T2 MT4 MT9 CH6 CH7
Počet letních dnů 50 - 60 20 - 30 40 - 50 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130 110 - 130 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 30 - 40 40 - 50 30 - 40 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -3 - (-4) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 16 - 17 17 - 18 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 6 - 7 6 - 7 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 6 - 7 7 - 8 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 110 - 120 100 - 120 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 450 400 - 450 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 250 - 300 250 - 300 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 60 - 80 60 - 80 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 140 150 - 160 120 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50

 Klimatické oblasti na území města Krupka

Klimatické oblasti na území města Krupka