Povodňový plán SO ORP PřerovZapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi

Závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách. Při povodni se postupuje podle vlastního povodňového plánu aktuálně přizpůsobeného vzniklé situaci a podle pokynů povodňových orgánů.

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi podle §78 odst. 3, písm i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: „organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc“.

V případě, že řízení převezme Bezpečnostní rada, je veškerá činnost organizována podle jejich pokynů. Záznam o tomto rozhodnutí nutno zaznamenat do povodňové knihy. Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona (krizový zákon), přejímá řízení ochrany před povodněmi vždy Krizový štáb obce s rozšířenou působností Přerov. Povodňová komise se stává odbornou skupinou tohoto krizového štábu.

Vyšší povodňový orgán, který převezme řízení povodňové ochrany, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňový orgán zůstává dále činný a provádí na svém území opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů. Povodňový orgán nižšího stupně může požádat o převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňový orgán vyššího stupně v případě, že vlastními silami není schopen tuto činnost zajistit.