Povodňový plán SO ORP PřerovPovodňové komise

Primátor města Přerova, obce s rozšířenou působností, zřizuje „Povodňovou komisi“ a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do Magistrátu města Přerova a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňová komise zabezpečuje úkoly k ochraně před povodněmi na katastrálních územích správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov a je podřízena Povodňové komisi Olomouckého kraje. Pracovní jádro povodňové komise tvoří zaměstnanci Magistrátu města Přerova. Povodňová komise má shodné personální obsazení jak pro řešení povodňové ochrany na katastrálních územích Statutárního města Přerova, tak i pro řešení protipovodňové ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Pokud při povodni na území spravovaných obcí převezme řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce vlastní opatření podle pokynů povodňové komise obce s rozšířenou působností. V době povodně, která svým rozsahem přesáhne územní obvod povodňového orgánu obce a v případech, kdy povodňový orgán obce nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření, převezme řízení ochrany před povodněmi v plném rozsahu povodňový orgán obce s rozšířenou působností – Povodňová komise.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu.

Předseda povodňové komise rozhodne o způsobu svolání členů povodňové komise, místnosti pro jednání komise a činnosti hlídkové služby. Nebude-li stanoveno jinak, místnost pro jednání komise je zasedací místnost (Centrum krizového řízení) K Moštěnici 375/9a, Újezdec, 750 02 Přerov, 1. patro, tel. 581 268 111, 950 781 018 (v době mimo povodeň přesměrováno na pracoviště MMPr). 

Rada města Přerova v souladu s ustanovením § 78 vodního zákona usnesením č. 213/7/6/2007 ze 7. schůze Rady města Přerova konané dne 7. března 2007 (pro Statutární město Přerov) a Primátor města Přerova v souladu s ustanovením § 79 vodního zákona (pro ORP) dne 8. 3. 2007 zřídili "Povodňovou komisi města Přerova".

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov je povodňovým orgánem Povodňová komise města Přerova, která je povodňovým orgánem vyššího stupně pro obce ve správním obvodu ORP Přerov.

Doporučené vybavení pracoviště Povodňové komise:

 • povodňový plán
 • povodňová kniha
 • pracovní sešity členů komise (min. 20 ks) - evidované
 • identifikační karty členů komise (s funkcemi – pro členy PK, pro operativně sestavený pracovní štáb PK, rezervní karty)
 • orientační systém Povodňové komise (označení povodňové komise, vozidel povodňové komise)
 • PC s tiskárnou, textový editor (např. MS Office, OpenOffice, LibreOffice apod.), se záložním zdrojem, s funkčním připojením na internet
 • záložní zdroj elektrické energie (elektrocentrála)
 • záložní CD nebo USB s offline verzí povodňového plánu, USB flash disk pro členy povodňové komise s povodňovým plánem a dalšími důležitými relevantními dokumenty
 • lékárnička s platnou expirací
 • scanner
 • diktafon
 • nouzové osvětlení pracoviště
 • svítilny a baterky pro členy povodňové komise a další pověřené osoby
 • pevná linka, mobilní telefony i s nabíječkami
 • megafony (2x)
 • kreslicí a psací prostředky
 • mapa ORP Přerov
 • videokamera, digitální fotoaparát s bleskem, nabité baterie nebo akumulátor, nabíječka na nabíjecí baterie, mobilní telefon s možností focení či natáčení, tablet, paměťová karta
 • dalekohled
 • měřicí pásmo 50 m / dálkoměr
 • zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy
 • záložní oděv a obuv, holínky, reflexní vesty, pláštěnky, rukavice
 • hygienické potřeby, zásoba pitné vody a potravin
 • barevné spreje (reflexní - viditelné ve tmě) - vyznačení povodňových značek
 • vodotěsné bedny a obaly na uložení důležitých dokumentů a jiných předmětů

Časový plán svolání Povodňové komise

Zprávy o povodni, které nezískal člen povodňové komise osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku planého poplachu. Prověření musí být provedeno do 10 minut.

V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen povodňové komise neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem předsedu a místopředsedu povodňové komise a informuje další členy povodňové komise o situaci a konzultuje s nimi další postup. Nejpozději do 1 hodiny musí být vybraní členové povodňové komise na pracovišti povodňové komise.

Když nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti povodňové komise nebo na spojení. Na spojení musí být předseda povodňové komise, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen povodňové komise.

Povinnosti všech členů povodňové komise ORP Přerov:

Každý člen povodňové komise je povinen zejména:

 • seznámit se s obsahem povodňového plánu,
 • sledovat aktualizace povodňového plánu,
 • hlásit změny v osobních údajích předsedovi povodňové komise,
 • neprodleně po obdržení zprávy o vzniku nebo vyhlášení SPA formou SMS rozesílanou dozorčím PK odpovědět na tuto zprávu,
 • v případě obdržení zprávy, že byl dosažen I. SPA si zajistit dobití svého mobilního telefonu,
 • oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňové komise předsedovi povodňové komise,
 • členové, jsou-li na území ČR v místě pokrytí mobilním signálem, pak mají stále zapnutý mobilní telefon, aby byli dosažitelní pro doručování SMS zpráv. Toto neplatí v době čerpání ŘD a v době pracovní neschopnosti, pokud řádně oznámili omezení dosažitelnosti.
Minimálně jedenkrát ročně zabezpečuje předseda povodňové komise proškolení všech účastníků ochrany před povodněmi v rámci správního obvodu ORP Přerov. O provedených školeních se provádí zápis (lze i v povodňové knize).
Některé údaje o členech povodňových komisí jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.