Povodňový plán SO ORP PřerovStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území SO ORP Přerov se nachází hlásné profily kat. A Dluhonice, Bečva a Teplice nad Bečvou, Bečva. Hlásné profily kat. B najdeme v obci Kokory, Prusy Polkovice. Mimo hlásné profily na území ORP Přerov lze pro včasné varování využít i hlásné profily sousedních ORP. Pro ochranu obcí v SO ORP byly instalované pomocné hlásné profily kat. C, některé z nich disponují automatickým přenosem dat s možnosti zasílání varovných sms zpráv. Veškeré směrodatné limity jsou obsaženy v příloze Směrodatné limity.

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. A směrodatné pro území SO ORP Přerov

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Dluhonice (Bečva) 370 450 530
Olomouc - Nové Sady (Morava) 360 390 430
Kroměříž (Morava) 400 500 600
Teplice nad Bečvou (Bečva) 260 330 400

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. B směrodatné pro území SO ORP Přerov

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Klopotovice (Blata) 180 230 280
Vyškov (Haná) 90 120 160
Prusy (Moštěnka) 290 310 330
Kokory (Olešnice) 190 240 290
Polkovice (Valová) 190 220 260
Vrchoslavice (Haná) 170 220 260
Hlásné profily kategorie C jsou součástí povodňových plánů jednotlivých obcí. V době zpracování povodňového plánu ORP Přerov je stanoveno 20 hlásných profilů kategorie C s automatizovaným přenosem dat, které jsou potenciálně využitelné při řízení povodňové ochrany. Jedná se o hlásné profily:

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C s automatickým přenosem dat

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Přerov - C1 lávka (Bečva) 290 340 410
Přerov - C2 žel. lávka (Bečva) 390 470 550
Přerov - C3 Penčice (Olešnice) 110 150 180
Přerov - C4 (Strhanec) 100 120 140
Beňov (Moštěnka) 90 130 170
Dobrčice (Dobrčický potok) 50 100 150
Dřevohostice (Moštěnka) 100 140 180
Dub nad Moravou (Morava) 440 470 510
Lipová (Bystřička) 50 80
120
Podolí (Podolský potok) 60 80 100
Radkova Lhota (Moštěnka) 140 200 260
Lobodice (Morava) 400 450 500
Tovačov (Morava) 330 360 400
Troubky (Bečva) 380 430 480
Troubky (místní tok) 110 130 170
Blatec H1 (Morávka) 80 120 160
Otonovice (Valová) 190 230 250
Radkovy (Dolnonětčický potok) 55 75 95
Tršice (Olešnice) 60 80 120
Křtomil (Bystřička) 60 80 100
Veškeré směrodatné limity jsou obsaženy v příloze Směrodatné limity.
Hlásné profily směrodatné a doplňkové pro území SO ORP Přerov

Hlásné profily v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • zjištění chodu ledové kaše
 • prvním zjištění růstu dnového ledu
 • příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • bezprostřední zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • dlouhodobější srážky trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • intenzivní tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • doporučení správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)