Povodňový plán SO ORP PřerovPovodňové prohlídky

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány jednotlivých obcí správního obvodu dle zpracovaných povodňových plánů nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního tání nebo letních přívalových dešťů s úkolem prověřit, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:

  • před obdobím jarního tání (zpravidla únor, březen)
  • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou vyšší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontrolují se výšky hladin vodních toků na území SO ORP a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně). Povodňový orgán může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů.

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

  • významných vodních toků v intravilánech obcí na území SO ORP, zejména stavu v okolí mostních objektů a propustků

Výsledek povodňové prohlídky:

  • zpracování zápisů, případně pořízení další dokumentace (foto, video)
  • přijetí patřičných opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně)
  • možnost povodňového orgánu na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím.
  • přijetí dalších opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů
Zjistí-li povodňové orgány při povodňové prohlídce předměty nebo zařízení, která mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta vodního toku, mohou vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k jejich odstranění. Přehled lokalit je uveden v jednotlivých povodňových plánech obcí. Protokoly o provedení povodňových prohlídek včetně fotodokumentace v rámci jednotlivých obcí vyhotoví příslušné povodňové komise. Jeden výtisk protokolu o provedení povodňové prohlídky předají odboru stavebního úřadu a ŽP Magistrátu města Přerova a druhý výtisk archivují na obecním úřadu.