Povodňový plán SO ORP PřerovOrganizace hlásné povodňové služby

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místech očekávané přirozené nebo zvláštní povodně. Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. V případě potřeby organizuje povodňový orgán ORP Přerov hlídkovou službu.

Hlásná povodňová služba informuje o vývoji povodňové situace také správce toku.

Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a povodňový orgán pro správní obvod obce s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

Do hlásné služby jsou zapojeny tyto subjekty:

K zajištění hlásné povodňové služby z hlásných profilů kategorie A a hlásných profilů kategorie B jsou využívány monitorovací systémy ČHMÚ a Povodí Moravy, s. p. s dálkovým přenosem dat. Podle „Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby“ je v případě selhání monitorovacích systémů povinností obcí, na jejichž území se hlásné profily nacházejí, zajistit hlášení o vodních stavech na vyžádání provozovatele monitorovacího systému.

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. je centrem hydrologických informací a drží nepřetržitou službu. O nebezpečí povodně avizované předpovědní službou nebo dosažených stupních povodňové aktivity na vodních tocích nebo vodních dílech informuje KOPIS HZS Olomouckého kraje.

Povodňový orgán obcí ORP Přerov je o situaci na vodních tocích informován prostřednictvím hlásné služby povodňového orgánu obce. Obce bezprostředně ohrožené manipulací na vodním díle (po hranici příslušné ORP) jsou informovány přímo správcem (vlastníkem) vodního díla. Povinnost vlastníků a uživatelů informovat další subjekty (o nebezpečí, manipulacích), musí být zakotvena v manipulačních řádech příslušných vodních děl.

Informace o povodňové situaci a předpokládaném vývoji lze získat na internetové stránce Povodí Moravy, s. p. Informace jsou průběžně aktualizovány a jsou veřejně přístupné.

Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočky Brno a Ostrava jsou centrem meteorologických a hydrologických informací, drží nepřetržitou službu. Zajišťují předpovědní a výstražnou službu v oborech operativní meteorologie a hydrologie a na základě podrobné analýzy meteorologické a hydrologické situace a předpokládaného dalšího vývoje v povodí informují o možnosti vzniku nebo nebezpečí povodně.

Zjištěné závěry a informace zpracovává a vydává ve formě pravidelných zpráv o stavu a předpovědi počasí, pravidelných zpráv o aktuální situaci a předpovědi stavů a průtoků. V případě předpokládaného výskytu mimořádné situace jsou navíc vydávány v rámci Systému integrované výstražné služby (informace o výskytu nebezpečných jevů a předpovědní výstražné informace). Veškeré zpravodajství ČHMÚ poskytuje v souladu s předmětem své činnosti především KOPIS HZS Olomouckého kraje. Kromě toho lze veškeré potřebné informace o situaci a předpokládaném vývoji získat na internetové stránce ČHMÚ, jednotlivé situace mohou být v případě mimořádných událostí telefonicky konzultovány s pracovníky RPP v nepřetržité službě.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise ORP Přerov:

 • povodňovým komisím ORP ležících níže na vodních tocích
 • povodňovým komisím dotčených obcí, ležících ve SO ORP Přerov
 • povodňové komise Olomouckého kraje
 • operačnímu středisku HZS Olomouckého kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženi povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním
 • pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise ORP Přerov od:

 • předpovědní povodňové služby
 • povodňové komise Olomouckého kraje
 • povodňových komisí ORP, ležících výše na vodních tocích
 • povodňových komisí dotčených obcí, ležících ve SO ORP Přerov
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od HZS Olomouckého kraje
Hlásnou povodňovou službu jednotlivých obcí v SO ORP Přerov zajišťují povodňové orgány daných obcí.
KONTAKTY: Příloha: