Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy,s.p..).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Jedná se o hlásné profily:
 • kategorie A - Jarcová (Vsetínská Bečva)
 • kategorie A - Valašské Meziříčí (Rožnovská Bečva)
 • kategorie A - Teplice nad Bečvou (Bečva)
 • kategorie A - VD Bystřička (Bystřička)
 • kategorie A - Vsetín (vsetínská Bečva)

 • kategorie B - Kelč (Juhyně)
 • kategorie B - Rožnov pod Radhoštěm (Rožnovská Bečva)

 • kategorie C - Branky (Loučka)
 • kategorie C - Brňov 1 (Medůvka)
 • kategorie C - Brňov 2 (bezejmenný tok, u železnice)
 • kategorie C - Bynina - u hřiště (Černý potok)
 • kategorie C - Hrachovec (Hrachovecký potok)
 • kategorie C - Jasenice (Jasenický potok)
 • kategorie C - Komárno (Juhyně)
 • kategorie C - Krásno nad Bečvou (Bečva)
 • kategorie C - Krhová 2 (Srní potok)
 • kategorie C - Krhová (Srní potok)
 • kategorie C - Křivé (Křivský potok)
 • kategorie C - LG Bystřice nad přehradou (Bystřička)
 • kategorie C - Loučka (Loučka)
 • kategorie C - Mikulůvka H (Mikulůvka)
 • kategorie C - Oznice H (Oznička)
 • kategorie C - Oznice - lať (Oznice)
 • kategorie C - Poličná (Loučka)
 • kategorie C - Poličná - lať 1 (Loučka)
 • kategorie C - Poličná - lať 2 (Loučka)
 • kategorie C - Střítež nad Bečvou (Černý potok)
 • kategorie C - Valašské Bystřice (Bystřička)
 • kategorie C - ValMez Bynina (Černý potok)
 • kategorie C - Veselá (Veselá)
 • kategorie C - Zašová (Zašovský potok)

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. A

Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm] III. SPA [cm]

Aktuální stav

Evidenční list

Mapa

Jarcová (Vsetínská Bečva) 260 320 370

odkaz

odkaz

Valašské Meziříčí (Rožnovská Bečva) 200 250 290

odkaz 

odkaz

Teplice nad Bečvou (Bečva) 260 330 400

odkaz 

odkaz

VD Bystřička (Bystřička) 80 90 110

odkaz 

odkaz

Vsetín (vsetínská Bečva) 280 350  400

odkaz 

odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. B

Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm][cm] III. SPA [cm]

Aktuální stav

Evidenční list

Mapa

Kelč (Juhyně) 110 160 190

odkaz

odkaz

Rožnov pod Radhoštěm (Rožnovská Bečva) 170 210 250

odkaz 

odkaz


Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C 

Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm] III. SPA [cm]

Aktuální stav

Evidenční list

Mapa

Branky (Loučka) 80 120 160

odkaz

odkaz

Brňov 1 (Medůvka) 46 59 77

-

odkaz

Brňov 2 (bezejmenný tok, u železnice) 24 31 42

-

odkaz

Bynina - u hřiště (Černý potok) 60 100 140

odkaz

odkaz

Hrachovec (Hrachovecký potok) 60 100 140

odkaz

odkaz

Jasenice (Jasenický potok) 40 80 120

odkaz

odkaz

Komárno (Juhyně) 120 160  180

-

odkaz

 
Krásno nad Bečvou (Bečva) 300  400  500 - odkaz
Krhová (Srní potok)  45  65  88 - odkaz   
Krhová 2 (Srní potok)  60  90  120 odkaz odkaz     
Křivé (Křivský potok)  65  75  97 - odkaz     
LG Bystřice nad přehradou (Bystřička) 30 50  80 odkaz  odkaz   
Loučka (Loučka)  160 180  210 - odkaz
Mikulůvka H (Mikulůvka) 60  100  140 -

odkaz

  
Oznice H (Oznička) 40  80 120

odkaz

odkaz

Oznice - lať (Oznice)  100 130  160

-

odkaz

Poličná (Loučka) 90  109 138

odkaz

odkaz

 
Poličná - lať 1 (Loučka)  87  109  138 - odkaz
Poličná - lať 2 (Loučka)  87  109  138 - odkaz
Střítež nad Bečvou (Černý potok) 80  120  160 odkaz  odkaz   
Valašské Bystřice (Bystřička) 81 135 179 odkaz odkaz     
ValMez Bynina (Černý potok) 57  76 100 - odkaz     
Veselá (Veselá) 60 80 110 - odkaz   
Zašová (Zašovský potok) 60 100 140 odkaz  odkaz

 

*výška je udávána ve výškovém systému Jadran, po rekonstrukci bezpečnostního přelivu bude nutné aktualizovat hodnoty jednotlivých SPA (hodnoty budou uvedeny ve výškovém systému Balt p. v.)

 

Hlásné profily pro území SO ORP Valašské Meziříčí

Hlásné profily na území SO ORP Valašské Meziříčí . Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).


První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • zjištění chodu ledové kaše
 • prvním zjištění růstu dnového ledu
 • příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (str. 98, kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)


Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (str. 100, kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)


Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučení správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (str. 101, kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)