Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíOrganizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Městský úřad Valašské Meziříčí
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise ORP Valašské Meziříčí

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů, ucelených povodí a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise ORP a ta požádá vyšší povodňovou komisi (PK Zlínského kraje) o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V případě potřeby lze také využít informace z Havarijního plánu Zlínského kraje pro ORP Valašské Meziříčí. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území ORP Valašské Meziříčí bude řídit povodňová komise ORP Valašské Meziříčí, v případě extrémního ohrožení povodňová komise Zlínského kraje.

 

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise ORP Valašské Meziříčí:

 • Povodňové komisi SO ORP Hranice
 • Povodňové komisi Zlínského kraje
 • KOPIS Zlínského kraje
 • Fyzickým a právnickým osobám na území ORP, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

 

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise ORP Valašské Meziříčí od:

 • Povodňové komise SO ORP Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem
 • Obcí, které leží ve správním obvodě SO ORP Valašské Meziříčí
 • Předpovědní povodňové služby
 • Hlídkové služby
 • Pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • Případně od KOPIS Zlínského kraje

 

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán ORP Valašské Meziříčí obdržet:

Předseda povodňové komise:

 • Je podle zákona o vodách starosta města Valašské Meziříčí
 • Jmenuje a odvolává členy komise, pracovního štábu (operativně podle situace)
 • Rozhoduje o svolání povodňové komise - telefonicky, emailem nebo při ztrátě spojení lze využít i spojové prostředky HZS a policie ČR
 • Je povinen komisi svolat na žádost některého člena povodňové komise
 • Řídí činnost a jednání povodňové komise
 • Organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • Odpovídá za činnost Komise nadřízené povodňové komisi
 • Zabezpečuje povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • Rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • Na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • Vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • Rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • V případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise
 • Dává pokyny vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost
 • Zodpovídá za zpracování povodňového plánu SO ORP Valašské Meziříčí
 • Zodpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území ORP Valašské Meziříčí
 • Zodpovídá za informovanost o nebezpečí a průběhu povodně dle bodu 2 čl. 3 - činnost komise
 • Vyžaduje pomoc IZS a AČR, v případě nebezpečí z prodlení
 • Vyžaduje a nařizuje pomoc od orgánů právnických osob a fyzických osob
 • Podepisuje doklady o majetkové újmě vzniklé za povodňové situace v důsledku opatření z nařízení Komise
 • Odpovídá za aktualizaci povodňového plánu SO ORP Valašské Meziříčí
 • Navrhuje orgánům krizového řízení vyhlášení krizového stavu
 • Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předkládá dodatečně komisi ke schválení

Povinnosti povodňové komise ORP Valašské Meziříčí:

 • Řeší povodňovou situaci na území ORP v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • Organizuje sběr informací o povodňové situaci na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Je ve spojení a předává informace a návrhy povodňové komisi SO ORP Hranice
 • Organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední ORP o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • Organizuje hlídkovou službu na území SO ORP Valašské Meziříčív
 • Organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech SO ORP Valašské Meziříčí
 • Spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • Monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • Zajišťuje prvotní dokumentační práce na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • Podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • Zajišťuje nasazení sil a prostředků na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • Zajišťuje organizaci evakuace na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • Pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti ORP, vyžádá další pomoc u povodňového orgánů Zlínského kraje
 • Zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • Vede přehled o evakuovaných osobách na území SO ORP Valašské Meziříčí (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • Zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Provádí evidenční a dokumentační práce na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Zjišťuje rozsah povodňových škod na území SO ORP Valašské Meziříčí a zajišťuje jejich evidenci (majetek ORP, státu, právnických a fyzických osob)
 • Vede přehled o povodní postižených osobách na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území SO ORP Valašské Meziříčí
 • Povodňová komise se schází za povodně k projednání potřebných opatření podle povodňové situace a mimo povodeň k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi
 • K operativnímu plnění úkolů si může vytvořit pracovní štáb
 • Provádí prohlídky po povodní
 • Účastní se hlásné a hlídkové povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán ORP a právnické a fyzické osoby na území ORP Valašské Meziříčí, správce vodních toků, KOPIS HZS Zlínského kraje a obce níže po toku
 • Na svém území vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity
 • Oznamuje povodňové komisi Zlínského kraje den a hodinu zahájení a ukončení činnosti a dále oznamuje rozsah požadované spolupráce
 • Doporučuje mimořádné manipulace na území ORP nad rámec schváleného manipulačního řádu
 • Vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob
 • Koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací na území SO ORP
 • Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu na vymezeném území nebo stavu ohrožení státu předá řízení záchranných a likvidačních prací krizovému štábu
 • Vyžaduje pomoc IZS a Armády ČR prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu

 

Jednání komise

 • Jednání povodňové komise řídí předseda, případně místopředseda povodňové komise
 • O jednání komise sestavuje zápis pověřený člen povodňové komise
 • Zápis podepsaný předsedou povodňové komise je předán všem členům komise do 14 dnů po zasedání
 • Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, zpravidla 1x ročně
 • Povodňová komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení
 • Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda povodňové komise

 Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Ostrava (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Moravy, s.p. (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Valašské Meziříčí
 7. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Valašské Meziříčí 
 8. Složky Armády ČR
 9. Orgány ochrany veřejného zdraví
 10. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
 11. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící / vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

 

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • Aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • Připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

 

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • Připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • Podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • Připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • Zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • V případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

 

Při vyhlášení evakuace

 • Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • Vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky / vozidlem)

 Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.