Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Valašské Meziříčí srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Na území SO ORP Valašské Meziříčí je při povodni ohrožováno zhruba 199 objektů. Jedná se především o obytné domy, ale také  budovy rekreace, služeb, průmyslové a zemědělské areály, sportoviště, objekty infrastruktury či ČOV. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků se nachází 15 ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Jedná se především o objekty průmysl, zemědělství a ČOV. 
Kontaminovaná místa na území SO ORP Valašské Meziříčí
Ohrožující objekty na území SO ORP Valašské Meziříčí

Ohrožené  a ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 


Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.

Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.