Povodňový plán SO ORP Valašské MeziříčíČinnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni

Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území SO ORP Valašské Meziříčí.

a) Činnost povodňového orgánu SO ORP Valašské Meziříčí v době mimo povodeň:

 • zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu SO ORP Valašské Meziříčí (MěÚ Valašské Meziříčí - vodoprávní úřad)
 • organizuje povodňové prohlídky vodních toků (MěÚ Valašské Meziříčí - vodoprávní úřad)
 • potvrzuje soulad textové a grafické části povodňových plánů jednotlivých obcí ve SO ORP Valašské Meziříčí (MěÚ Valašské Meziříčí - vodoprávní úřad)
 • zajišťuje materiální vybavení, technickou přípravu a jiné úkoly související s ochranou před povodněmi (MěÚ Valašské Meziříčí - vodoprávní úřad, krizové řízení)
 • seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi (MěÚ Valašské Meziříčí - vodoprávní úřad)

b) V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím KOPIS HZS Zlínského kraje):

 • je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
 • sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Moravy, s.p., Lesy České republiky, s. p. nebo Ministerstva zemědělství
 • pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí

Za zabezpečení průběhu činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Valašské Meziříčí, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

c) Činnost povodňového orgánu ORP Valašské Meziříčí při vzniku I. SPA:

Při I. SPA je povodňovým orgánem ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí vodoprávní úřad.

Činnost povodňové komise

 • Aktivizuje se hlídková a hlásná služba (zjištění skutečného stavu v profilech a průtočnosti mostů a propustků). Dle situace se provádí pravidelné sledování úrovně hladiny,
 • Telefonicky prověří vývoj meteorologické situace na ČHMÚ, pokud nebylo již toto avizováno nadřízeným orgánem,
 • Průběžně přijímá hlášení o stavu ve sledovaných profilech, vyhodnocuje situaci a uvědomuje členy komise dle vývinu vývoje situace. Připraví se na možnou nepřetržitou činnost,
 • Prověří telefonické spojení na kooperující organizace (doprava, zdravotnictví, záchranné práce, stavební stroje apod.).

 

 1. č.

Popis stavu

Činnost

Provádí

Součinnost

 

Dlouhodobý déšť, tání, ledové jevy

Trvalé monitorování údajů vodoměrných stanic, sledování hydrologických údajů na webových stránkách Povodí Moravy, státní podnik a ČHMÚ

Vodoprávní úřad, hlídková služba

Povodí Moravy, státní podnik; ČHMÚ

 

Dosažení I. SPA na hlásném profilu

Prověření spojení a připravenosti povodňové komise příslušné ORP

Předseda PK

členové PK

 

Hlášení o stavu vody povodňové komisi:

Minimálně 2 x denně

Za zabezpečení průběhu činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Valašské Meziříčí, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise. Kontakty v případě nastání či vyhlášení I. a II. SPA jsou uvedeny v kapitole Důležité kontakty.

d) Činnost povodňového orgánu ORP Valašské Meziříčí při vzniku II. SPA:

Povodňová komise ORP se svolá při druhém stupni povodňové aktivity (2. SPA "POHOTOVOST"). Stanoviště povodňové komise -  Městský úřad Valašské Meziříčí, budova MěÚ, Náměstí 7, 571 01 Valašské Meziříčí (velká zasedací místnost - budova Náměstí 7 nebo kancelář vodoprávního úřadu č. 204). V případě vyhlášení „NOUZOVÉHO STAVU“ přebírá řízení organizace povodňové ochrany krizový štáb Zlínského kraje.

 

Činnost povodňové komise

 • Prověří skutečný stav ve vybraných profilech, prostřednictvím hlídkové služby a informací z Povodí s.p., ČHMÚ, nebo Povodňové komise pověřených obcí,
 • Vyhlásí II. SPA, čímž se povodňová komise stává povodňovým orgánem,
 • Provede informování majitelů ohrožených objektů,
 • Hlídková a hlásná služba provádí pravidelné hlášení stavu ve vybraných profilech,
 • Telefonicky zajistí stav pohotovosti kooperujících organizací a zároveň těmto organizacím hlásí průjezdnost komunikací,
 • Aktivizuje všechny dostupné členy povodňové komise,
 • Připraví se na zabezpečovací a záchranné práce (aktivizace hasičských sborů a organizací disponujících potřebnou technikou), v nutných případech organizuje zásahy (čerpání vody, odstraňování překážek v kritických profilech a na důležitých přístupových cestách),
 • Vyrozumí povodňový orgán Zlínského kraje.

 

 1. č.

Popis stavu

Činnost

Provádí

Součinnost

 

 

 

Vyhlášení

 1. SPA

Svolání PK ORP

Vyrozumění občanů ORP o vyhlášení II. SPA

starosta

 

 

Navázání kontaktů v souladu s organizací hlásné služby

PK ORP

 

 

Řízení záchranných a likvidačních prací pracovní skupinou

PK ORP

Starostové obcí

 

Pokles hladiny, zrušení II. SPA, zánik I. SPA

Ukončení činnosti povodňové komise

Informovat povodňový orgán Zlínského kraje

starosta

členové PK

 

 

Vyčíslení škod

 

 

 

Činnost hlídkové služby:

 • minimálně 3x denně kontroluje svůj úsek toku (stav hladiny a průchodnost mostů, propustků) a informuje povodňovou komisi,
 • oznamuje dosažení jednotlivých hladin dle SPA, vznik naplavenin, nátrží apod.

 

Činnost hlásné služby:

 • zajišťuje spojení mezi hlídkovou službou, povodňovou komisí, ohroženým obyvatelstvem, případně dalšími organizacemi řešícími povodňovou situaci a to v případě, že bude mezi těmito přerušeno telefonické spojení.

 

Hlášení o stavu vody povodňové komisi:

3 x denně 

Za zabezpečení průběhu činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Valašské Meziříčí, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise. Kontakty v případě nastání či vyhlášení I. a II. SPA jsou uvedeny v kapitole Důležité kontakty.

e) Činnost povodňového orgánu při vzniku III. SPA

Činnost povodňové komise

 • Prověří skutečný stav ve vybraných profilech, prostřednictvím hlídkové služby a informací z Povodí Moravy státní podnik, ČHMÚ, nebo Povodňové komise Zlínského kraje vyhlásí III. SPA,
 • Zasedá nepřetržitě a organizuje a řídí zabezpečovací a záchranné práce všemi možnými prostředky, spolu s vyhodnocováním a odhadem dalšího vývoje povodňové situace,
 • S předstihem upozorňuje obyvatelstvo na eventuální nutnost evakuace a zajišťuje místo pro případnou evakuaci,
 • V případě nutnosti zajišťuje dodávku potravin a pitné vody do míst, které není nutno evakuovat, a které byly odděleny zvýšenou hladinou od možnosti normálního zásobování,
 • Pokud není schopna vlastními prostředky situaci zvládnout, žádá o pomoc vyšší povodňový orgán.

 

 1. č.

Popis stavu

Činnost

Provádí

Součinnost

 

Vyhlášení III. SPA

Svolání Povodňové komise

Vyrozumění občanů ORP o vyhlášení III. SPA

Předseda PK

členové PK

 

Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje

Informovat dotčené PK obcí

PK ORP

členové PK

 

 

Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu

Starosta

členové PK, složky IZS

 

Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou

Svolání Krizového štábu ORP

Starosta

KOPIS HZS ZK

 

Vyhlášení „stavu nebezpečí“ pro území

Hejtman

členové KŠSK

 

Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem ORP podle zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ ORP

Starosta

členové KŠ obce, složky IZS, fyzické a právnické osoby


Činnost hlídkové služby:

 • trvale sleduje přidělený úsek,
 • v pravidelných intervalech předává hlášení povodňové komisi, v případě závažných změn ihned,
 • hlídá kulminaci hladiny a rovněž při poklesu hladiny hlásí snížení hladiny na úroveň II. SPA.

 

Činnost hlásné služby:

 • zajišťuje spojení mezi hlídkovou službou, povodňovou komisí, ohroženým obyvatelstvem, případně dalšími organizacemi řešícími povodňovou situaci a to v případě, že bude mezi těmito přerušeno telefonické spojení

 

Hlášení o stavu vody povodňové komisi:

min. 4 x denně (podle požadavků povodňové komise)

Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Valašské Meziříčí, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

f) Činnost povodňového orgánu po povodni

Povodňový orgán ORP Valašské Meziříčí bezprostředně po povodni:

 • odvolává podle vývoje povodňové situace II. nebo III SPA. Odvolání SPA oznamuje povodňovému orgánu Zlínského kraje, správci toku (Povodí Moravy, s.p., Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Zlínského kraje
 • podílí se na organizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území
 • podílí se společně s povodňovými orgány obcí a se zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek postižených území
 • zajišťuje sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
 • podílí se na odstraňování povodňových škod
 • shromažďuje materiály na vypracování souhrnné zprávy o povodni
 • zajišťuje náhradní stravování a ubytování osobám postižených povodní
 • zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do 3 měsíců povodňovému orgánu Zlínského kraje a správci toků (Povodí Moravy, s.p., Lesy České republiky, s. p.)

 

Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území

Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu a obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob), smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklizovacích a úklidových prací, obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.

Zjišťování a oceňování povodňových škod

Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci s povodňovými orgány obcí, vlastníky nemovitostí, případně zástupci pojišťoven a soudními znalci.

Příloha Osnova pro sledování škod a činností.

Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán ORP Valašské Meziříčí nebo jím pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva o povodni se poskytuje do 3 měsíců od ukončení povodně příslušnému orgánu Zlínského kraje a příslušnému správci povodí (Povodí Moravy, s.p., Lesy České republiky, s. p.).

V případě nutnosti rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán ORP doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců od ukončení povodně.
Příloha Osnova souhrnné zprávy o povodni.