Povodňový plán městyse MedlovZvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na řece Jihlavě se nacházejí z hlediska TBD tato vodní díla I. Kategorie: ř. km. 58,94 VD Mohelno a ř. km. 65,94 VD Dalešice. Na levostranném přítoku Jihlavy, Oslavě, se na ř. km. 65,95 nachází VD Mostiště. Havárie těchto vodních děl by byla schopna vyvolat rozsáhlou zvláštní povodeň. Stručná charakteristika VD viz Odtokové poměry.

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

  • plnění nádrží nad max. hladinu a hrozí přelití hráze,
  • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi,
  • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích,
  • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.


Vodní díla v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.