Povodňový plán městyse MedlovOdtokové poměry

Vodní tok Jihlava má na území městyse Medlov oficiálně stanoveno záplavové území, které bylo vyhlášeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nabylo účinnosti dne 26. 12. 2013, v úseku mezi ř. km 0,000 a 54,538 (č. j. JMK 42224/2013). Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20 a Q100. Také je zde stanovena aktivní zóna.
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Jihlavy. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území městyse Medlov se nachází čtyři místa, která mohou omezit odtokové poměry v městysi. Jedná se o:
  • most k místní části Medlovský mlýn,
  • silniční mostek před městysem,
  • lávku pro pěší pod hasičskou zbrojnicí,
  • lávku pro pěší pod č. p. 42
Místa omezující odtokové poměry na území městyse Medlov

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Městys Medlov není ohrožován přívalovými povodněmi.
Místa ohrožená přívalovou povodní na území městyse Medlov

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000.

Na území městyse Medlov se nenachází žádný kritický bod.

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území městyse Medlov. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území městyse Medlov


Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, se tok Jihlava na území městyse řadí mezi kritické. Proto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území městyse Medlov

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na katastrálním území městyse Medlov se nachází 2 menší vodní nádrže. Na řece Jihlavě se z hlediska technicko-bezpečnostního dozoru nacházejí vodní díla I. kategorie a to VD Mohelno a Dalešice. Na levostranném přítoku Jihlavy - na řece Oslavě se u Velkého Meziříčí nachází taktéž z hlediska TBD vodní dílo I. kategorie Mostiště. V Medlově se na řece Jihlavě nachází pouze na ř. km 23,200 spádový stupeň (starý splav) a v Dolních Kounicích na ř. km 28,600 pevný betonový jez.
Seznam významných vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území městyse Medlov

Vodní díla - základní informace

  VD Mohelno VD Dalešice VD Mostiště
Tok, ř. km Jihlava, 58,94 Jihlava, 65,94 Oslava, 65,95
Účel vyrovnávací nádrž VD Dalešice, zajištění min. průtoku, odběr pro JE Dukovany, pro závlahy a průmysl, výroba el. energie, protipovodňová ochrana zajištění min. průtoku, akumulace vody pro JE Dukovany (odběr z VD Mohelno), odběr pro závlahy a průmysl, výroba el. energie, protipovodňová ochrana výroba el. energie, povodňová ochrana, vodárenský odběr, zajištění min. průtoku
Do provozu 1977 1978 1960
Hráz Betonová gravitační Kamenná sypaná střední jíl. těsnění Kamenná sypaná spraš. těsnění
Délka a šířka hráze v koruně 185 m, 7,75m 300 m, 8 m 292 m, 5,8 m
Výška hráze 38,7 m 88,0 m 28,7 m
Stálé nadržení 5,700 mil. m3 59,200 mil. m3 1,045 mil. m3
Celkový objem 17,100 mil. m3 126,900 mil. m3 11,937 mil. m3
Kapacita spodní výpusti 2 × 109 m3/s 2 × 66 m3/s 18 m3/s
Bezpečnostní přeliv  2 × 155 m3/s 2 × 155 m3/s 125 m3/s
Průměrný roční průtok 6,38 m3/s 6,31 m3/s 1,39 m3/s
Neškodný odtok 40,00 m3/s 40,00 m3/s 22,00 m3/s
Q100 315,00 m3/s 310,00 m3/s 82,00 m3/s

Vodní díla v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Protipovodňová opatření 

Na území městyse Mladkov nejsou vybudována žádná protipovodňová opatření.
Protipovodňová opatření na území městyse Mladkov