Povodňový plán městyse MedlovCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území městyse Medlov je při povodni ohrožováno 36 budov, 56 obyvatel, z toho 7 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů zejména vybřežením Jihlavy při dlouhotrvajících srážkách. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat
Ohrožené objekty na území městyse Medlov - agregované. 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území městyse Medlov
Kontaminovaná místa na území městyse Medlov

Ohrožené  a ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Medlov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadu městyse Medlov u předsedy povodňové komise městyse.