Povodňový plán městyse MedlovCharakteristika zájmového území

Městys Medlov se rozkládá asi 23 kilometrů jižně od krajského města Brna a 7 kilometrů západně od města Židlochovice, které je zároveň jeho obcí s rozšířenou působností. K 31. 12. 2022 bylo v městysi evidováno 882 obyvatel. Rozloha městyse je 1019,5 ha. V městysi se nachází mateřská škola, základní škola (1.-5. ročník), kulturní dům, knihovna, hřiště a tělocvična.

Městys Medlov se nachází v povodí řeky Jihlavy. Řeka Jihlava, která ústí do střední nádrže VD Nové Mlýny, pramení na Českomoravské vysočině u obce Jihlávka v kopcovitém terénu s výškou cca 760 m n. m. V horním toku protéká převážně sevřenými zaklesnutými údolími. Protíná i stejnojmenné krajské město Jihlavu, dále pokračuje jihovýchodním směrem k Třebíči a k Ivančicím. Celková délka toku je 184 kilometrů. Plocha povodí je 2 998 km2.

Katastrální území městyse Medlov

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny a celku Dyjsko-svratecký úval. Území se dále dělí do podcelku Rajhradská pahorkatina a okrsku Ivaňská plošina (východní část území) a do podcelku Dyjsko-svratecká niva (na západě území).

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území je 1 019,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území městyse vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (718,9 ha).

Využití pozemků v městysi Medlov (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 718.9 ha 70.5 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 4.3 ha 0.4 %
Zahrady 19.5 ha 1.9 %
Ovocné sady 39.6 ha 3.9 %
Trvalé travní porosty 14.0 ha 1.4 %
Lesní půda 83.5 ha 8.2 %
Vodní plochy 37.4 ha 3.7 %
Zastavěné plochy a nádvoří 15.5 ha 1.5 %
Ostatní plochy 86.7 ha 8.5 %
Celková výměra k. ú. 1019.5 ha 100.0 %

Klimatické charakteristiky

Na území městyse Medlov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 400 - 500 mm.

Městys Medlov leží v průměrné výšce 192 m n. m. Průměrná roční teplota vzduchu je v intervalu 9-10 °C a průměrné roční srážky dosahují rozmezí 500 - 600 mm. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území městyse do teplé oblasti T4. Jaro je v této oblasti velmi krátké a teplé, léto je velmi dlouhé, velmi suché a teplé, podzim je krátký a teplý, zima je velmi krátká, teplá, suchá až velmi suchá.

Charakteristika teplé podoblasti T4

Charakteristika
T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60