Povodňový plán městyse MedlovPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území městyse Medlov lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi může být Jihlava a její přítoky zasaženy zejména v období jarního tání, kde Jihlava a její přítoky Oslava a Rokytka mohou způsobit zvýšení hladiny na území městyse z důvodu rychlého odtávání sněhové pokrývky na Vysočině nebo vlivem letních déletrvajících srážek větší intenzity s velkoplošným zasažením.
Městys Medlov není ohrožován přívalovými povodněmi, více informací v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Historické povodně

Povodně v Medlově se pravidelně opakují a záznamy o nich jsou v kronice městyse. Povodeň městys postihla například dne 19. března 1947. Tehdy přišla povodeň a hladina vody byla tak vysoká, že se kry nakupily k mostům a voda sahala až k domu č. p. 35. Mosty a lávky, které vzala voda, budovali vojáci. V roce 1951 přišla opět povodeň, která podemlela splav a úplně jej zničila. Dodnes není splav opraven. Další povodeň přišla v roce 1985 a voda dosahovala až k soše sv. Jana Nepomuckého.
V poslední době zasáhla Medlov povodeň v roce 2006. Fotografie z této povodně jsou umístěny na stránkách městyse Medlov zde.

Historicky nejvyšší zaznamenané vodní stavy řeky Jihlavy - z hlásného profilu Ivančice (Jihlava)

Datum Vodní stav (cm)
22. 5. 1985 536
1. 4. 2006 507
20. 3. 1947 505
16. 1. 1968 480
15. 3. 1969 436
15. 5. 1962 414