Povodňový plán města Velká BystřiceCharakteristika zájmového území

Město Velká Bystřice se nachází v Olomouckém kraji, ve vzdálenosti pouze 3 km od východního okraje SO ORP Olomouc. K 1. 1. 2022 je ve městě evidováno 3 516 obyvatel. Výměra řešeného území je 921,9 ha.

První zpráva o Velké Bystřici pochází z roku 1275. Dlouhou dobu se o ni dělila celá řada majitelů. Na městečko byla povýšena kolem roku 1500 a městem se Velká Bystřice stala v roce 1998. Městem prochází železniční trať číslo 310 z Olomouce do Opavy.

Ve městě nalezneme základní služby, množství spolků (např. oddíl házené, zahrádkáři, Tělocvičná jednota Sokol a další). Během roku je ve městě uskutečňováno množství kulturních akcí.

Východně od města se nachází přírodní park Údolí Bystřice.

Území města Velká Bystřice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky území města Velká Bystřice leží na rozhraní dvou provincií – Západních Karpat na východě a České vysočiny na západě. Západ města tak leží v Hornomoravském úvalu, východ pak přechází do Tršické pahorkatiny.

Z hlediska geologie leží většina území města na zvrásněných nemetamorfovaných horninách (břidlice, droby, křemence, vápence), západní část pak na kvartérních horninách (hlíny, spraše, písky, štěrky).

 

Struktura půdního fondu

Na území města Velká Bystřice jednoznačně dominuje půdních typ glejová fluvizem, a to především v oblasti vodního toku Bystřice. Na východě města pak najdeme luvický pseudoglej a ve větší vzdálenosti od vodního toku pak dominuje modální luvizem.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 921,9 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (56,5 %).

Využití pozemků ve městě Velká Bystřice (dle ČSÚ k 1. 1. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 520,5 ha 56,5 %
Chmelnice 60,4 ha 6,6 %
Zahrady 66,0 ha 7,2 %
Sady 3,2 ha 0,3 %
Trvalé travní porosty 24,8 ha 2,7 %
Lesní půda 10,2 ha 1,1 %
Vodní plochy 20,0 ha 2,2 %
Zastavěné plochy 46,7 ha 5,1 %
Ostatní plochy 170,1 ha 18,3 %
Celková výměra k. ú. 921,9 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území města Velká Bystřice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn se na západní polovině území pohybuje v intervalu 551 - 600 mm a na východní polovině území v intervalu  551 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území města do mírně teplých klimatických oblastí MT10 a MT11.

Oblast MT10 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT11 se vyznačuje mírně teplým a krátkým jarem, dlouhým, teplým a suchým létem, mírně teplým a krátkým podzimem, mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT10 a MT11

Charakteristika MT10 MT11
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 AF- 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50

Vymezení klimatických oblastí na území města Velká Bystřice (dle Quitta, za období let 1961 - 2000)