Povodňový plán města PřerovStatut povodňové komise

Na základě ustanovení § 78 odst. 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, Rada města Přerova k plnění úkolů při ochraně před povodněmi v územním obvodu města Přerova usnesením číslo 1489/54/5 ze dne 16. 8.2001 zřídila „Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Přerov“.

 

Článek 1

 • Na základě ustanovení 78 odst. 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, Rada města Přerova k plnění úkolů při ochraně před povodněmi v územním obvodu města Přerova usnesením číslo 1489/54/5 ze dne 16. 8.2001 zřídila „Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Přerov“ (dále jen Povodňovou komisi města Přerov).

 • Předsedou povodňové komise v souladu s ustanovením § 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, je primátor statutárního města Přerov.

 • Povodňová komise města Přerov v souladu s rozhodnutím primátora Statutárního města Přerova plní úkoly protipovodňové ochrany v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností /V souladu s ustanovením § 79 odst. 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje primátor města Přerova/.

 

Článek 2

 • Členy Povodňové komise města Přerov jmenuje předseda komise ze zaměstnanců Statutárního města Přerova

 • Dalšími členy komise může předseda komise jmenovat zástupce z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Článek 3

1. Předseda komise:

 • jmenuje a odvolává členy povodňové komise (§78 a 79 odst. l zákona č.254/2001 Sb.),

 • svolává povodňovou komisi,

 • řídí práci povodňové komise,

 • odpovídá za činnost komise vyššímu povodňovému orgánu,

 • jmenuje a odvolává členy pracovního štábu povodňové komise,

 • dává pokyny vedoucímu pracovního štábu povodňové komise,

 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu města Přerov,

 • může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení,

 • v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje pomoc ozbrojených sil ČR,

 • využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami IZS a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko HZS,

 • vyžaduje osobní a věcnou pomoc od orgánů, právnických a fyzických osob,

 • schvaluje souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,

 • odpovídá za zpracování povodňového plánu,

 • schvaluje povodňový plán,

 • prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany podle povodňového plánu,

 • organizuje odborných školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,

 • spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotní péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území.

 

2. Místopředsedou komise pro řešení protipovodňové ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností je vedoucí Oddělení vodního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Přerova, který v případě nepřítomnosti předsedy komise plní úkoly předsedy komise v souladu s povodňovým plánem a platnými právními předpisy.

Místopředsedou komise pro řešení protipovodňové ochrany na území statutárního města Přerova je vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova.

Místopředseda dále:

 • v plném rozsahu zastupuje předsedu povodňové komise,

 • organizuje provádění povodňových prohlídek na svěřeném území,

 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí níže ležících na toku.

Místopředsedové spolupracují při řešení protipovodňové ochrany na svěřeném území.

 

3. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy komise plní úkoly uvedené v odst. 1 a 2 vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení Kanceláře primátora Magistrátu města Přerova.

 

Článek 4

1. Tajemníkem komise je zaměstnanec Oddělení vodního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Přerova.

2. Tajemník zejména:

 • dle pokynů předsedy zajišťuje svolání povodňové komise,

 • dle pokynu místopředsedy zajišťuje svolání pracovního štábu povodňové komise,

 • sestavuje zápisy z jednání povodňové komise,

 • zajišťuje součinnost mezi jednotlivými povodňovými komisemi, popř. pracovními štáby,

 • zajišťuje vedení povodňové knihy (deníku), kontroluje zápisy,

 • zajišťuje a soustřeďuje podklady pro činnost povodňové komise,

 • zajišťuje činnost sekretariátu povodňové komise, je-li zřízen,

 • spolupracuje při zpracování povodňového plánu,

 • vykonává další úkoly, kterými byl pověřen předsedou nebo které vyplývají z povodňového plánu,

 • eviduje uložené úkoly, kterými byl komisí nebo jejím předsedou pověřen.

 

3. Zástupcem tajemníka, je-li tato funkce zřízena, je zaměstnanec Oddělení vodního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Přerova.

 

Článek 5

Stálými členy komise jsou:

 • vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí,

 • vedoucí Oddělení vodního hospodářství a zemědělství,

 • zástupce Odboru vodního hospodářství a zemědělství,

 • zástupce Odboru stavebního úřadu a životního prostředí,

 • zástupce Odboru správy majetku a komunálních služeb,

 • zástupce Kanceláře primátora,

 • zástupce Oddělení ochrany a krizového řízení,

 • velitel směny Městské policie Přerov,

 • zástupce Technických služeb města Přerova,

 • zástupce Vodovodů a kanalizací Přerov, a. s.,

 • zástupce Správy silnic Olomouckého kraje,

 • zástupce Povodí Moravy, s. p.,

 • zástupce Policie ČR,

 • zástupce HZS Olomouckého kraje.

Dalšími členy komise v případě nutnosti mohou být zaměstnanci Statutárního města Přerova. O jejich zapojení do činnosti komise rozhoduje předseda povodňové komise.

 

Článek 6

 • K operativnímu plnění úkolů si povodňová komise vytváří svůj pracovní štáb. Pracovní štáb připravuje a předkládá komisi návrhy na opatření, případně zajišťuje provedení těchto opatření.

 • Vedoucím pracovního štábu je místopředseda komise, kterým je vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Členy pracovního štábu jsou určení zaměstnanci Magistrátu města Přerova.

 • Pracovní štáb se schází podle potřeby ve složení aktuálně určeném vedoucím pracovního štábu a na základě jeho pokynů.

 

Článek 7

 1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření k zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi podle nastalé povodňové situace na území správního obvodu Přerova, obce s rozšířenou působností, a mimo ni k projednávání organizačních a jiných závažných otázek zabezpečení ochrany před povodněmi. Předseda komise je povinen svolat komisi na základě rozhodnutí vyššího povodňového orgánu.

 2. Předseda komise je povinen svolat komisi na základě žádosti starostů obcí náležejících do území správního obvodu obce s rozšířenou působností

 3. Schůze komise svolává a řídí její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda komise, kterým je vedoucí Oddělení vodního hospodářství a zemědělství. V případě nepřítomnosti vedoucího Oddělení vodního hospodářství a zemědělství svolává a řídí komisi místopředseda, kterým je vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

 4. Komise řídí, koordinuje a kontroluje v souladu s „vodním zákonem“ a schváleným povodňovým plánem protipovodňová opatření v době povodně ohrožující obyvatele a objekty nacházející se na území města Přerova a na území správního obvodu města Přerov. Komise může převzít řízení povodňové ochrany i v objektu, pokud tento vlastními prostředky a silami nestačí činit potřebná opatření nebo pokud o převzetí řízení sám požádal. Členové povodňové komise objektu se stávají členy povodňové komise města.

 5. Komise převezme řízení povodňové ochrany i v obci, pokud tato vlastními prostředky a silami nestačí činit potřebná opatření nebo pokud o převzetí řízení sama obec požádá.

 6. Komise je podřízena Povodňové komisi Olomouckého kraje. Komise je nadřízena povodňovým orgánům jednotlivých obcí ve správním obvodu města Přerov a povodňovým orgánům jednotlivých objektů na území města Přerova.

 7. Komise v případě převzetí ochrany před povodněmi Krizovým štábem města Přerov se stává jeho odbornou pracovní skupinou a je podřízena rozhodnutím tohoto orgánu.

 8. Komise dále zabezpečuje:

 • provádění povodňových prohlídek,

 • prověření připravenosti účastníků ochrany podle povodňových plánů,

 • hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu města s využitím jednotného systému varování,

 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,

 • organizaci, řízení, koordinaci a ukládání opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,

 • evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťuje další záchranné práce,

 • v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

 • prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,

 • vedení záznamů v povodňové knize (deníku).

 

Článek 8

Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. října 2011.

 

 

__________________________________

Ing. Petr Vrána
                                                                                                          primátor

 

Originál uložen v dokumentaci KRIZ.