Povodňový plán města PřerovCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů zaplavením z vodních toků, srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Přerov je při povodni ohrožováno zhruba 1 470 trvale obydlených budov. Zároveň se v záplavovém území nachází 619 objektů s číslem evidenčním. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území města Přerov - agregované

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází celkem 12 ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). 
Ohrožující objekty na území města Přerov
Kontaminovaná místa na území města Přerov

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Přerov.