Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyZvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na vodním toku Lopač se nachází Ostrovský (Návesní) rybník ve správě městyse, který by mohl v případě protržení hráze vyvolat povodeň menšího rozsahu. Směrem protiproudně na toku Lopač se cca 500 m od východní katastrální hranice nachází průtočná vodní nádrž, jejímž správcem jsou Lesy ČR, s. p., která by v případě protržení také mohla způsobit ohrožení městyse Ostrov u Macochy.

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

  • plnění nádrží nad max. hladinu a hrozí přelití hráze
  • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi
  • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích
  • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.


Vodní díla v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.