Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území městyse Ostrov u Macochy na 20 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 55, z toho 14 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v městysi. Současně je ohrožena také lokalita Císařské vodní jeskyně, která je vybavena infrastrukturou pro speleoterapii, kterou zde provozuje místní dětská léčebna. Z toho důvodu je při povodni třeba evakuovat také tuto lokalitu, kde se vyskytují krátkodobě pobývající.
Ohrožené objekty na území městyse Ostrov u Macochy - agregované

Ohrožené objekty na území městyse Ostrov u Macochy

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území městyse Ostrov u Macochy
Kontaminovaná místa na území městyse Ostrov u Macochy

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Ostrov u Macochy.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Ostrov u Macochy u předsedy povodňové komise městyse.