Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Městys Ostrov u Macochy byl postižen povodněmi zejména v letech 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2017 a 2020. Povodně jsou v lokalitě městyse způsobeny zejména silnými přívalovými dešti, které způsobí rozvodnění a následně rozlití vodního toku Lopač či Krasovského potoka. Největším problémem v městysi je zatopení Císařské jeskyně, která je využívána pro dětskou speleoterapii. Nepříznivým dopadem těchto povodní je proto snížení příjmů z cestovního ruchu. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území městyse Ostrov u Macochy, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Povodně v roce 2006
V roce 2006 byl městys zasažen záplavami hned několikrát. Poprvé došlo 29. 3. k zásahu hasičů z důvodu zatopení jeskyně sloužící pro dětskou speleoterapii. K zatopení došlo vlivem rychlého tání sněhu, kdy rostla hladina jeskynních jezírek. Prostřednictvím SDH pak byla voda vyčerpána. Stejná situace nastala také 9. 8., kdy byla zatopena jeskyně vlivem silných srážek. 
Povodně v roce 2007
V důsledku rychlého tání sněhu došlo ke zvýšení hladiny jezírek v Císařské jeskyni také 24. 3. 2007. Problém činí zejména možné zatopení elektrických rozvaděčů a elektroinstalace. 
Povodně 2010, 2012
1. 3. 2010 opět došlo k zatopení Císařské jeskyně, a to z důvodu rozlivu vodního toku. Došlo zde ke zvýšení hladiny jezírek v jeskyni téměř o 1 m. Opět došlo k odčerpání vody jednotkou SDH Ostrov u Macochy. 29. 2. 2012 proběhla stejná situace. 
Povodně 2014, 2017
Dne 27. 7. 2014 došlo vlivem silných přívalových dešťů a následného splachu z polí k zatopení sklepu a garáže rodinného domu s č. p. 367, který se nachází severozápadně od intravilánu městyse. Došlo k odčerpání vody za pomoci SDH Ostrov u Macochy. Obdobná situace nastala také 7. 7. 2017, kdy v důsledku přívalových dešťů došlo k zatopení sklepu u rodinného domu s č. p. 65. 
Poslední povodně se na území městyse vyskytly 14. 10. 2020, kdy došlo vlivem rozlití vodního toku k zatopení Císařské jeskyně, kdy se zvedla hladina jezírek v jeskyni. 

Povodně na území městyse Ostrov u Macochy v roce 2006

 

Povodně na území městyse Ostrov u Macochy v roce 2010

 

Povodně na území městyse Ostrov u Macochy v roce 2017

 

Povodně na území městyse Ostrov u Macochy v roce 2020

 

Povodně na území městyse Ostrov u Macochy v roce 2020