Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Blansko.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Ostrov u Macochy.

Osoby na území městyse Ostrov u Macochy budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření silnice II/373 vedoucí do Vilémovic, a to na jihozápadním okraji intravilánu městyse. K zaplavení zde dochází zejména stékáním materiálu z okolních polí. V případě, že dojde k zneprůjezdnění komunikací, bude objízdná trasa stanovena v součinnosti s Policií ČR. Ostatní silnice zůstávají průjezdné. 
Dopravní omezení na území městyse Ostrov u Macochy
Objízdné trasy na území městyse Ostrov u Macochy

Dopravní omezení objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.