Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyCharakteristika zájmového území

Městys Ostrov u Macochy se nachází v poměrně členitém území a rozprostírá se v krasové oblasti, leží na severním okraji CHKO Moravský kras v SO ORP Blansko. Nachází se přibližně 2,5 km severovýchodně od propasti Macocha, což z něj dělá městys, který má částečně rekreační charakter. Více než polovina území městyse je tvořena ornou půdou. V území městyse se dále nachází Přírodní rezervace Balcarova skála – Vintoky, Evropsky významná lokalita Moravský kras a Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy. K 1. 1. 2022 bylo v městysi evidováno 1 104 obyvatel. Rozloha městyse je 882 ha.

Katastrální území městyse Ostrov u Macochy

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravské, oblasti Brněnská vrchovina a celku Drahanská vrchovina. Území dále spadá do dvou podcelků – Moravského krasu a Konické vrchoviny, která zasahuje pouze na východní okraj katastru městyse. Z Moravského krasu spadá na území městyse okrsek Suchdolské plošiny, z Konické vrchoviny na území zasahuje okrsek Kojálská planina.

Okrsek Suchdolské plošiny je mělkou sníženinou s krasovým povrchem. Rozloha okrsku činí 28,30 km2, z velké části je pokryt spraší. Vyskytuje se zde množství krasových jevů (například žleby, závrty, slepá a poloslepá údolí s ponory) a jsou zde četné jeskyně. Nejvyšším bodem je vrch Neselov (546 m n. m.). V území převažuje 2. - 5. vegetační stupeň, na plošinách převažují pole a kulturní louky, žleby jsou zejména lesnaté (bučiny s lípou a jedlí). 

Území městyse Ostrov u Macochy je z geologického hlediska tvořeno především vápenci, které převládají v celém území západně od intravilánu. V ploše vápence se pak místy vyskytují ostrůvky spraše a sprašové hlíny případně kamenitých až kamenito-hlinitých sedimentů. Podél vodního toku Lopač se vyskytují nivní sedimenty, jižně od intravilánu se nacházejí malé plochy hlíznatých vápenců. Východní hranice katastru je tvořena zejména jílovitými břidlicemi a prachovci.

Terén v intravilánu městyse Ostrov u Macochy je členitý, nejnižší nadmořská výška (okolo 430 m) se nachází na jižním okraji katastru městyse a dále také v údolí vodního toku Lopač. Od údolí vodního toku se terén směrem k severu zvedá až do nadmořské výšky 508 m, která se nachází v centrální části katastru městyse. Dále terén mírně klesá a posléze začíná opět stoupat až k nejvyšší části katastru (severozápadní výběžek) s nadmořskou výškou okolo 518 m. Poměrně členitá je také severozápadní hranice katastru, po které probíhá tok Punkvy. V jejím údolí dosahuje nadmořská výška okolo 465 m, což je přibližně o 50 metrů méně než okolní nejvyšší kopce.

Digitální model reliéfu na území městyse Ostrov u Macochy

Sklonitostní poměry na území městyse Ostrov u Macochy

Struktura půdního fondu

V území městyse Ostrov u Macochy převládají zejména dva půdní druhy. Prvním z nich je rendzina kambická, která se táhne od severovýchodu až k jihozápadu pásem přes většinu zastavěného území. Druhým převládajícím typem je hnědozem a její variety, zejména hnědozem modální, hnědozem slabě oglejená. na východní hranici katastru se vyskytuje také kambizem oglejená či mesobazická. Podél vodního toku Lopač se pak nachází fluvizem modální a fluvizem glejová. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 882,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území městyse vyskytují.

Využití pozemků v městysi Ostrov u Macochy (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 386,2 ha 43,8 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 18,6 ha 2,1 %
Sady 1,3 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 85,6 ha 9,7 %
Lesní půda 269,2 ha 30,5 %
Vodní plochy 8,3 ha 0,9 %
Zastavěné plochy 14,8 ha 1,7 %
Ostatní plochy 98,2 ha 11,2 %
Celková výměra k.ú. 882,2 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území městyse Ostrov u Macochy je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území městyse do mírně teplé klimatické oblasti MT3.

Lokalita se tak vyznačuje krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým létem, normálním až dlouhým přechodným obdobím s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika klimatické oblasti MT3

Charakteristika MT3
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50