Povodňový plán města KrupkaOdtokové poměry

Vodní tok Krupský potok má na území města Krupka oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km  0.0 - 3.281, které bylo vyhlášené Magistrátem města Teplice a nabývá platnosti od 22. 02. 2007 (č. j. MgMT-ODŽP 129213/06/R-18/St). 

Vodní tok Maršovský potok má na území města Krupka oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km   0.0 - 3.1, které bylo vyhlášené Magistrátem města Teplice a nabývá platnosti od 20. 02. 2006 (č. j. ODŽP 65967/231/R-14/05/St). 

Vodní tok Unčínský potok má na území města Krupka oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km  0.0 - 2.084, které bylo vyhlášené Magistrátem města Teplice a nabývá platnosti od 20. 02. 2006 (č. j. ODŽP 65967/231/R-13/05/St). 

Vodní tok Zalužanský potok má na území města Krupka oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km  0.0 - 5.367, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Ústeckého kraje a nabývá platnosti od 22. 12. 2008 (č. j. 64980-06/ZPZ/08/Zálužanský/Ko), v úseku ř. km  5.367 - 9.0, které bylo vyhlášené Magistrátem města Teplice a nabývá platnosti od 24. 3. 2006 (č. j. ODŽP 71123/231/R-15/05/St) a v úseku ř. km  8.492 - 9.0, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Ústeckého kraje a nabývá platnosti od 4. 1. 2022 (č. j. KUUK/174348/2021). 
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Zalužanského, Unčínského, Maršovského a Krupského potoka. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích, zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území města Krupka se nachází celkem 46 míst, která jsou náchylná na zachytávání splaveného materiálu. 
Místa omezující odtokové poměry na území města Krupka

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území města Krupka bylo vytipováno 6 míst ohrožených přívalovou povodní v místě kritických bodů. 
Místa ohrožená přívalovou povodní na území města Krupka

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000.

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území města Krupka metodou kritických bodů

Na území města Krupka bylo stanoveno devět kritických bodů. 

Charakteristika kritických bodů na území města Krupka

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
11 500 488 (povodí potoka IDVT 10229822) 7,49 % 0,00 % 130,45 ha
11 404 584 (povodí Zalužanského potoka) 28,85 % 0,00 % 109,95 ha
11 401 896 (povodí Zalužanského potoka) 25,44 % 0,00 % 282,35 ha
11 401 879 (povodí Horského potoka) 27,89 % 0,00 % 129,03 ha
11 401 869 (povodí Krupského potoka) 29,93 % 0,00 % 103,59 ha
11 401 885 (povodí Unčínského potoka) 31,71 % 0,00 % 235,71 ha
11 401 906 (povodí Maršovského potoka) 24,22 % 0,00 % 212,29 ha
11 404 219 (povodí Důlního potoka) 6,68 % 77,30 % 62,09 ha
11 404 222 (povodí Důlního potoka) 3,91 % 85,88 % 92,06 ha

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území města Krupka. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území města Krupka

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území města Krupka mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území města Krupka

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům
Na území města Krupka se nachází několik vodních děl, mezi významnější patří: 
  • Kateřina - průtočné vodní dílo na Zalužanské potoce. Je sem taktéž svedena výpust z vodní nádrže Modlany. Kateřina měla protipovodňovou funkci a chránila důl v Chabařovicích - dnešní Miladu. Vlastníkem díla je obec Modlany a město Krupka.
  • Volavka - vodní plocha vznikla zatopením prohlubně po vodohospodářských pracích. Dnes se zde vyskytuje množství vodního ptactva.
  • Vápenka - vznikla zatopením vápencového lomu po skončení prací.
  • Kotelní jezírko
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území města Krupka

Vodní díla v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Protipovodňová opatření

Na území města Krupka jsou vodní toky zregulované a koryta zkapacitněna.
Protipovodňová opatření na území města Krupka