Povodňový plán města KelčPotvrzení účasti

Povodňová komise města Kelč

 

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi

Povodňová komise města Kelč, jako příslušný povodňový orgán podle ust. § 77 odst. 2 - 5 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

potvrzuje,

že občan ___________________________________________ (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště) se na příkaz povodňové komise města Kelč zúčastnil záchranných prací při povodni na vodním toku _____________________________

ode dne _____._____._____ v _____:______ hod

do dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

 

V _________________

Dne _______________

 

 

____________________________________

Předseda povodňové komise města Kelč