Povodňový plán města KelčOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Valašské Meziříčí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Kelč.

Osoby na území města Kelč budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Vlivem rozvodnění řeky Juhyně může dojít k zaplavení komunikací ve městě. Jedná se o silnici na jihu města u Mlýnů Kelč, která je v povodňových mapách zakreslena jako zaplavená při Q100. V obci Komárovice se jedná o komunikaci pod zemědělským areálem, která leží v aktivní zóně řeky Juhyně a v záplavovém území Q20.  Oficiální objízdné trasy nejsou stanoveny a definitivní podobu objízdných tras stanovuje podle situace povodňová komise v součinnosti s Policií ČR.
Dopravní omezení na území města Kelč
Objízdné trasy na území města Kelč

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.