Povodňový plán města KelčCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území města Kelč na 200 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 289 (164 trvale žijících a 125 krátkodobě pobývajících), z toho 19 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Na území města bylo stanoveno celkem 70 ohrožených objektů. Do objektů jsou započítány jak budovy trvale obydlené, tak i výrobní nebo zemědělské areály. Tyto ucelené areály jsou i při větším počtu budov brány jako jeden ohrožený nebo ohrožující objekt.
Ohrožené objekty na území města Kelč - agregované

Ohrožené objekty na území města Kelč (jih) s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území města Kelč (jihovýchod) s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území města Kelč v oblasti rybniční soustavy Chmelník I.-IV. s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území obce Komárovice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území obce Lhota u Kelče

Ohrožené objekty na území obce Babice u Kelče s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V katastrálním území se nacházejí 4 ohrožující objekty a při povodni by mohlo dojít k úniku nebezpečných látek. Jedná se o:
  • Areál zemědělského družstva východně od Kelče. V areálu dochází k zatrubnění vodního toku. Zatrubňovací objekt se v případě větších průtoků ucpává a historicky docházelo k zaplavení areálu. 
  • Areál zemědělského družstva v Komárovicích, ve kterém je chován dobytek a nachází se v záplavové oblasti Q20. 
  • Čistírna odpadních vod Kelč, která se nachází v záplavovém území Q100. 
  • Čistírna odpadních vod v Babicích u Kelče, která se nachází přímo na okraji rozlivu Q100. 
Ohrožující objekty na území města Kelč
Kontaminovaná místa na území města Kelč

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Kelč.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadě Kelč u předsedy povodňové komise města.