Povodňový plán města KelčCharakteristika zájmového území

Město Kelč se nachází ve Zlínském kraji a náleží do SO ORP Valašské Meziříčí. Kelč leží asi 11 km západně od města Valašské Meziříčí. Město se skládá z 5 částí: samotný Kelč, část Němetice, Komárovice, Lhota a Babice. Část Němetice se nachází asi 2 km severně od Kelče v severovýchodním cípu u hranic krajů. Komárovice leží asi 2 km východně od Kelče na levém břehu Juhyně. Část Lhota se nachází 3 km jižně od Kelče, kterou protéká Točenka a 3 km jihozápadně od Kelče leží Babice, které jsou zároveň nejzápadnější částí ORP Valašské Meziříčí.

Ve městě žije v současné době 2 706 obyvatel (údaje dle ČSÚ k 31. 12. 2022) a celková rozloha území je 2 783,9 ha. Kelč leží v Záhorské pahorkatině na rozhraní Hané a Valašska, městem protéká Juhyně a jeho nejsevernější část Němetice se nachází na levém břehu řeky Bečvy. Kompaktní zastavěné území samotného Kelče a spíše ostrůvkovitě rozmístěné ostatní částí města jsou obklopeny převážně ornou půdou.

Katastrální území města Kelč

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Systém: Alpsko-himalájský
Provincie: Západní Karpaty
Soustava: Vnější Západní Karpaty
Podsoustava: Západobeskydské podhůří
Celek: Podbeskydská pahorkatina
Podcelek: Kelčská pahorkatina
Okrsek: Provodovický hřbet a Němetická pahorkatina

Podcelek Kelčská pahorkatina se nachází v jihozápadní části Podbeskydské pahorkatiny, je to členitá pahorkatina budovaná flyšovými horninami, údolní nivy a dna suchých údolí jsou tvořeny písčitohlinitými sedimenty. Území je poměrně rozsáhlé se střední výškou 313 m n. m. a leží mezi Přerovem, Holešovem a Valašským Meziříčím, Kelč se nachází na východě této pahorkatiny. 

Území města se rozprostírá na 2 okrscích: jižní část (Lhota, Babice, Kelč a převážná část zastavěného území Komárovic) spadá do Provodovického hřbetu a zbytek území (severní cíp Kelče a Komárovic, celé Němetice) leží na Němetické pahorkatině.

Provodovický hřbet je členitá pahorkatina, která je budovaná převážně flyšovými horninami vápnitých pískovců a jílovců. Úpatní svahy jsou překryty písčitohlinitými svahovými sedimenty. Hřbet, ležící v severovýchodní části Kelčské pahorkatiny, je oblý SV - JZ směru a klesá do rozevřeného údolí říčky Juhyně, která jej obtéká ze severní strany a tvoří tak hranici s Němetickou pahorkatinou. Jedná se o málo zalesněnou oblast, ale pomístně se zde nachází smrkové porosty.

Němetická pahorkatina leží v severovýchodní části Kelčské pahorkatiny, reliéf je charakteristický nízkými návršími, které mírně vystupují nad plochou okolní krajinu. Je to členitá pahorkatina budovaná především flyšovými horninami, ve kterých se vyskytují černošedé a rudohnědé jílovce. Celá oblast je v předpolí příkrovů pokryta jíly, písky, písčitými štěrky a jílovitými písky a značně překryta spraší a sprašovými hlínami, dna údolí vyplňují nivní hlíny.  Němetická pahorkatina je nepříliš zalesněná porosty dubu.


Struktura půdního fondu

Na území města Kelč jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety, převážně však subtyp oglejený, což je typ, který je ovlivněný periodickým zamokřováním. V okolí vodních toků se nachází fluvizem glejová, půda typická pro nivy vodních toků, která je tvořená mnoha vrstvami vzniklými naplavením povodňových sedimentů. Ostrůvkovitě se vyskytují také hnědozemě, které se nacházejí v rovinatém území a vznikají na sprašových sedimentech.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha území města je 2 783,9 ha. Níže uvedená tabulka ukazuje podíly jednotlivých druhů využití pozemků. Zemědělská půda celkem zaujímá 2 118,1 ha, což je 76,1 % území a jsou v ní započítány plochy orné půdy, zahrad, sadů a trvalých travních porostů. Nejvíce je zastoupena orná půda, která se nachází na více než polovině území a při nevhodně zvolených osevních postupech může mít obrovský vliv na průběh přívalových dešťů. Trvalé travní porosty tvoří 15,2 % výměry území a mohou mít v případě přívalových dešťů velký pozitivní význam. Lesní půda zaujímá 13,4 % rozlohy. Zastavěné plochy a nádvoří se rozkládají na 44,6 ha.

Využití pozemků v Kelči (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 572,0 ha 56,5 %
Chmelnice, vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 106,3 ha 3,8 %
Sady 17,9 ha 0,6 %
Trvalé travní porosty 421,9 ha 15,2 %
Lesní půda 371,8 ha 13,4 %
Vodní plochy 36,8 ha 1,3 %
Zastavěné plochy a nádvoří 44,6 ha 1,6 %
Ostatní plochy 212,6 ha 7,6 %
Celková výměra k. ú. 2 783,9 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území města Kelč je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá celé území města do mírně teplé klimatické oblasti MT10. Vyznačuje se tím, že zima je mírně teplá, velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky, jara a podzimy jsou mírně teplé a krátké a léto je dlouhé, teplé a suché.

Charakteristika klimatické oblasti MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50