Povodňový plán města KelčHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Kelč

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Kelč a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, je na území města Kelč Juhyně, je to levostranný přítok řeky Bečvy. Délka toku je 33,9 km, plocha povodí měří 111,2 kma je tvořeno kvartérními sedimenty pískovců a jílovců. Vodní tok pramení pod vrchem U Tří kamenů v Hostýnských vrších ve výšce nad 704 m n. m., poté protéká Rajnochovicemi, teče přes Podhradní Lhotu, Komárno, Všechovice a dále přes Kelč až do Choryně, kde se vlévá ve výšce 267 m n. m. do Bečvy. Juhyně má celkový podélný sklon 0,74°.

Vodní tok má zpevněné břehy a koryto na délce 31,4 km a délka toku v zastavěném území je 2 km. V povodí Juhyně je nejvíce zastoupená orná půda (43,5 %), dále lesy (37,3 %), smíšené zemědělské oblasti (7,4 %), travní porosty (6,3 %) a uměle přetvořené plochy (5,7 %).

Délka vodního toku na území města Kelč je přibližně 12,4 km, převýšení je 33,3 m a podélný sklon je 0,15°.

Základní hydrologické charakteristiky Juhyně

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Rajnochovice, Juhyně 23,30 0,227 2,88 5,5 10,4 15,1 21,0 30,4 39,0
Hlásný profil kat. B Kelč, Juhyně 7,70 0,743 9,03 -- 31,5 43,6 -- 79,8 98,8

Podélný profil vodního toku Juhyně

Komárovický potok pramení v katastrálním území Němetice a teče jižně přes Komárovice a po 3,5 km se vlévá do Juhyně jako její levostranný přítok. Jedná se malý vodní tok, u kterého v dřívějších dobách docházelo vlivem přívalových dešťů k vybřežování z koryta.

Točenka je vodní tok pramenící v katastru obce Kunovice a je to pravostranný přítok Juhyně. Délka toku je 3,2 km a plocha povodí je 5,53 km2, které je tvořeno pískovcovými a jílovcovými kvartérními sedimenty. V uzávěrovém profilu je dlouhodobý průměrný průtok 0,057 m3/s (období 1981-2010), Q330 je 0,010 m3/s, Q1 je 0,686 m3/s a Q100 je 7,91 m3/s. V povodí vodního toku je nejvíce zastoupena orná půda (78,3 %), dále se vyskytují plochy s dalším zemědělským využitím (11,1 %), les (7,5 %) a uměle přetvořené plochy (3,1 %). Koryto a břehy jsou zpevněny na 1,1 km a vodní tok protéká zastavěným území svou délkou 1 km.

 

Vodní toky na území města Kelč

Základní údaje o vodních dílech na území města Kelč

Přehled vodních děl na území města Kelč naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Kelč se nachází 8 vodních nádrží, z nichž 4 tvoří rybniční soustavu.
Točenka se nachází v intravilánu obce Babice u Kelče naproti hasičské zbrojnici. Nádrž byla dlouhou dobu zanesená a působila problémy. Povodí Moravy, s. p. od července 2020 do srpna 2021 rekonstruovalo celou nádrž a přepadový objekt.
Jasenov a Babický rybník se nacházejí v extravilánu obce Babice.
4 vodní nádrže: Chmelník I. - IV se nacházejí na pravém břehu Juhyně jižně od města Kelč se a slouží k rybolovu a rekreaci. Na východě od Kelče se nachází vodní nádrž Žlabínek