Povodňový plán obce Bělá pod PradědemStupně povodňové aktivity

Hlásné profily

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

Na území obce Bělá pod Pradědem se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Nejbližší měrný profil kategorie A najdeme na Bělé v Mikulovicích (platnost od města Jeseník po státní hranici) ve správě ČHMÚ. Pro potřeby obce byly vybudovány 3 hlásné profily kategorie C.
Bělá - Koliba se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka.
Černý potok - Drátovna se nachází na přemostění přes Černý potok (levostranný přítok Červenohorského potoka)
Červenohorský potok - Drátovna se nachází na přemostění přes Červenohorský potok (levostranný přítok řeky Bělá)
Další profily (vodočetné latě) se nachází na 23,7 km na mostu u silnice č. I/44 pod ústím Borovského potoka a na 26,3 km na mostu u místní komunikace před zaústěním Červenohoského potoka. U obou těchto profilů jsou stanoveny stejné stupně povodňové aktivity.

Rozmístění relevantních hlásných profilů pro obce Bělá pod Pradědem

Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území obce Bělá pod Pradědem

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 

Na území obce Bělá pod Pradědem nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 80 cm na hlásném profilu kategorie C Drátovna, Bělá pod Pradědem, Černý potok
 • dosažením stavu 80 cm na hlásném profilu kategorie C Drátovna, Bělá pod Pradědem, Červenohorský potok
 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C Vodočet 1, Bělá pod pradědem, Bělá
 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C Vodočet 2, Bělá pod pradědem - Bělá
 • dosažením stavu 80 cm na hlásném profilu kategorie C Koliba, Bělá
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce). Hlásná a hlídková služba zahajují činnost.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území obce Bělá pod Pradědem nastává II. SPA:

 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C Drátovna, Bělá pod Pradědem, Černý potok
 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C Drátovna, Bělá pod Pradědem, Červenohorský potok
 • dosažením stavu 160 cm na hlásném profilu kategorie C Vodočet 1, Bělá pod pradědem, Bělá
 • dosažením stavu 160 cm na hlásném profilu kategorie C Vodočet 2, Bělá pod pradědem, Bělá
 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C Koliba, Bělá
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Jeseník nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území obce Bělá pod Pradědem nastává III. SPA:

 • dosažením stavu 250 cm nebo dosažením průtoku 94,4 m3/s na hlásném profilu kategorie A Mikulovice, Bělá
 • dosažením stavu 180 cm na hlásném profilu kategorie C Drátovna, Bělá pod Pradědem, Černý potok
 • dosažením stavu 180 cm na hlásném profilu kategorie C Drátovna, Bělá pod Pradědem, Červenohorský potok
 • dosažením stavu 200 cm na hlásném profilu kategorie C Vodočet 1, Bělá pod pradědem, Bělá
 • dosažením stavu 200 cm na hlásném profilu kategorie C Vodočet 2, Bělá pod pradědem, Bělá
 • dosažením stavu 180 cm na hlásném profilu kategorie C Koliba, Bělá
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru, ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)