Povodňový plán obce Bělá pod PradědemHydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Střítež a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Řeka Bělá pramení pod Videlským sedlem v Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 870 m, teče severovýchodním směrem a ústí v Polsku do Kladské Nisy (levostranný přítok Odry). Délka toku činí 52,9 km, plocha 396 km2. Do Bělé se vlévá na území obce řada přítoků, mezi ty největší levostranné patří: Studený, Červenohorský, Keprnický a Javořický potok; pravostranné: Zaječí, Borový a Šumný potok. Materiál dna Bělé tvoří hrubý štěrk s malou příměsí písku. Tok řeky na podstatné délce spadá do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky a do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), které jsou územně i hranicí totožné. Z chráněných živočichů žije na horním toku Bělé vranka pruhoploutvá. Koryto Bělé bylo několikrát upravováno a regulováno. V nedotčeném stavu se nachází méně než 7 % délky toku nacházející se po české straně. Říční kontinuum - 7 překážek, z čehož jsou 3 s rybochody.  Zkapacitnělé koryto Bělé v obci má ochranu před 20 ti letou vodou. Pro zpřírodnění průtočného profilu a zlepšení poměrů pro život ryb v upraveném korytě bylo v některých úsecích dno toku doplněno pohozem balvany. Červenohorský potok - pramení v nadmořské výšce skoro 1100 m pod Velkým Klínovcem. Jeho délka je 5,86 km a ústí do Bělé v Domašově zleva.

Řeka Bělá

Hydrologické charakteristiky uzávěrného profilu Bělá po soutok s tokem Červenohorský potok.

Profil Bělá nad Červenohorským potokem (ID5506)
Průměrný roční průtok 0,515 m3/s
N-leté průtoky (m3/s) Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
  4,85 10,0 18,8 26,8 36,0 50,0 62,2
M-denní průtoky (m3/s) Q30d Q90d Q180d Q270d Q330d Q355d Q364d
  1,08 0,641 0,398 0,250 0,160 0,110 0,064

Hydrologické charakteristiky uzávěrného profilu Bělá po soutok s tokem Červenohorský potok.

Profil Červenohorský potok - ústí (ID5587)
Průměrný roční průtok 0,215 m3/s
N-leté průtoky (m3/s) Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
  2,12 3,94 7,63 11,5 16,4 24,7 32,6
M-denní průtoky (m3/s) Q30d Q90d Q180d Q270d Q330d Q355d Q364d
  0,451 0,268 0,166 0,110 0,067 0,040 0,026

Studený potok je levobřežní přítok Bělé s délkou 4,38 km. Pramení v oblasti Slatí ve výšce přes 1280 m n. m. Tok má značný spád - do Bělé ústí v nadmořské výšce 620 m - překonává rozdíl kolem 660 metrů. Po necelém kilometru od pramene překonává skalní stěnu Vysokým vodopádem, nejvyšším přírodním vodopádem Jeseníků. Koryto a břehy jsou zpevněny v délce 0,4 km.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Bělá pod Pradědem

Přehled vodních nádrží na území obce Bělá pod Pradědem naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla"