Povodňový plán obce Bělá pod PradědemCharakteristika zájmového území

Obec Bělá pod Pradědem se rozkládá asi 10 km jižně od Jeseníku a nachází se v Olomouckém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Jeseník. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 1731 obyvatel. Obec je dělená do 2 katastrů (Adolfovice a Domašov u Jeseníka) a 4 částí (Adolfovice, Bělá, Domašov, Filipovice). Velikost obce činí 92,15 km2, z toho cca 17 % tvoří zemědělská půda, 80% lesy, 0,5 % zastavěné plochy, 0,5 % vodní plochy a 2 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1-9 ročník), knihovna a pošta. Dále zde nalezneme kostel sv. Tomáše Apoštola a kostel sv. Jana Křtitele (18. století). Bělá pod Pradědem je členem Mikroregionu Jesenicko, Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), a Euroregionu Praděd.

 

Katastrální území obce Bělá pod Pradědem

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy a 2 celků: Zlatohorská vrchovina a Hrubý Jeseník. Ze Zlatohorské vrchoviny se na území obce nachází podcelek Bělská pahorkatina - okrsek Jesenická kotlina, z celku Hrubý Jeseník pak podcelky Keprnická hornatina - okrsek Šerácká hornatina, Pradědská hornatina - okrsek Pradědský hřbet a Medvědská hornatina - okrsek Hornoopavská hornatina.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území Bělé pod Pradědem do chladné oblasti CH7 (střední část obce), CH6 a CH4 (vrcholové části hor na západní a jihozápadní a východní straně).

Z přírodních rezervací (PR) zde najdeme Filipovické louky, Šumárník, Borek u Domašova, Vysoký vodopád a Sněžnou kotlinu. Také zde najdeme národní přirozené rezervace (NPR) Šerák-Keprník a Praděd.

Mapa CHKO Jeseníky

 

Využití půd na území obce Bělá pod Pradědem

Tabulka využití pozemků v obci Bělá pod Pradědem (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Typ využití Plocha Zastoupení
Orná půda 469 ha 5.1 %
Chmelnice 0 ha 0%
Vinice 0 ha 0%
Zahrady 57 ha 0.6 %
Sady 0 ha 0%
Trvalé travní porosty 1046 ha 11.3 %
Lesní půda 7356 ha 79.8 %
Vodní plochy 39 ha 0.4 %
Zastavěná plochy 36 ha 0.4 %
Ostatní plochy 221 ha 2.4 %
Celková výměra k.ú. 9223 ha 100%