Povodňový plán obce Bělá pod PradědemOrganizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Obecní úřad Bělá pod Pradědem.
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem Povodňová komise obce Bělá pod Pradědem.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Jeseník.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území obce Bělá pod Pradědem bude řídit povodňová komise obce Bělá pod Pradědem, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Jeseník.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Bělá pod Pradědem:

 • povodňové komisi ORP Jeseník
 • povodňovým komisím města Jeseník a obce Česká Ves 
 • KOPIS Olomouckého kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán obce Bělá pod Pradědem obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Jeseník
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pod.cz , http://www.chmi.cz)
 • od HZS Olomouckého kraje
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise obce Bělá pod Pradědem.

Zahájení činnosti povodňové komise obce Bělá pod Pradědem včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgány obcí města Jeseník a obce Česká Ves
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Jeseník
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Olomouckého kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Odry, státní podnik

Předseda povodňové komise - starosta obce:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity v územním obvodu obce Bělá pod Pradědem
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území obce Bělá pod Pradědem
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci v územním obvodu obce Bělá pod Pradědem
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

Povinnosti povodňové komise obce Bělá pod Pradědem:

 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území obce Bělá pod Pradědem
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím města Jeseník a obce Česká Ves, ležících níže na toku a komisi ORP Jeseník
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území obce Bělá pod Pradědem
 • zajišťuje organizaci evakuace na území obce Bělá pod Pradědem
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech obce Bělá pod Pradědem
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území obce Bělá pod Pradědem
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území obce Bělá pod Pradědem
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území obce Bělá pod Pradědem
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území obce Bělá pod Pradědem
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • zajišťuje prvotní úklidové asanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území obce Bělá pod Pradědem
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území obce Bělá pod Pradědem
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území obce Bělá pod Pradědem (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území obce Bělá pod Pradědem
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území obce Bělá pod Pradědem
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území obce Bělá pod Pradědem a zajišťuje jejich evidenci (majetek obce, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území obce Bělá pod Pradědem
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území obce Bělá pod Pradědem

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

 Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Ostrava (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Odry, s. p. (správce povodí a vodního toku)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodního toku)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor
 7. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník
 8. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Jeseník
 9. Složky Armády ČR
 10. Orgány ochrany veřejného zdraví
 11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
 12. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Obec provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a informačního systému. 

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

 Při vyhlášení evakuace

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu - přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí (týká se především ohrožujících objektů uvedených v kapitole Charakteristika ohrožených objektů):

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.