Povodňový plán obce RejcharticeVýtah z povodňového plánu

Dokument doplňuje povodňový plán obce Rejchartice.

Doporučené vybavení osoby vykonávající povodňovou službu:

 

Informační tok vyplývající z dPP

Obec může dostat informaci od:

 • SO ORP Šumperk
 • informačního zařízení – srážkoměr Rejchartice, pomocí zprávy sms předsedovi povodňové komise
 • správce vodního toku
 • předpovědní povodňové služby
 • hlídkové služby a jiných osob
 • případně od HZS Olomouckého kraje

 

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Rejchartice:

 • povodňové komisi ORP Šumperk
 • povodňové komisi obce Rapotín, která se nachází na Rejchartickém potoku pod obcí
 • fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženi povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)
Viz Plán spojení na důležité organizace, povodňová služba informuje starostu příslušné obce v případě jeho nepřítomnosti místostarostu obce.

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může obdržet povodňový orgán obce Rejchartice:

 • od povodňového orgánu ORP Šumperk
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pmo.czhttp://www.chmi.cz)
 • od HZS Olomouckého kraje

 

Zahájení činnosti povodňové komise obce Rejchartice včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • povodňový orgán obce Rapotín, ležící níže na toku
 • povodňový orgán ORP Šumperk
 • fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • správce vodního toku - Lesy České republiky, s. p.

 

Činnost PK obce před povodní

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Bez příznaku Aktualizování povodňového plánu po jakýchkoliv změnách (kontakty, změny hodnot SPA), alespoň 1x ročně. Předseda PK Členové PK
2 Bez příznaku Zajišťování technické a věcné pomoci, a to od osob právnických a podnikajících fyzických osob, dále provádět jejich kontrolu stavu a zajištění. Předseda PK  
3 Bez příznaku Aktualizování hlásných profilů kategorie C, pracujících ve špatném či neurčitém stavu. Hlásné profily kategorií A a B opravují správci těchto hlásných profilů (Povodí, ČHMÚ, krajský úřad) na požádání. Určení členové PK Předseda PK
4 Bez příznaku Vlastníci pozemků a staveb (právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby) jsou vyzýváni k předložení aktualizovaných povodňových plánů a jejich kopie se ukládají na místě s další povodňovou dokumentací. Určení členové PK Předseda PK
5 Bez příznaku Všechny důležité povodňové dokumenty, náhradní klíče (od úřadu, evakuačních center, apod.) jsou umístěny na místě přístupném všem členům PK. Předseda PK,  Vlastníci pozemků
6 Bez příznaku Ukládají do počítače internetové adresy pro rychlejší nalezení při povodni (ČHMÚ, Povodí, energetické služby, srážkoměrné stanice, apod.). Celá PK ČHMÚ
7 Bez příznaku Sleduje hromadné sdělovací prostředky, email (uvedený v POVISu) a stránky ČHMÚ při obdržení zpráv od nadřízeného povodňového orgánu o možné zhoršující se situaci nebo při obdržení zpráv od ČHMÚ. Předseda PK, Celá PK ČHMÚ
8 Bez příznaku Potvrzuje přijetí zprávy a zapsání této skutečnosti do povodňové knihy při obdržení výstrahy od ČHMÚ. Předseda PK, Zapisovatel/ka ČHMÚ
9 Bez příznaku Po obdržení výstrahy a při zhoršujícím se počasí, do vyhlášení 2. SPA provádí povodňovou prohlídku a kontroluje tok jedenkrát za hodinu. Celá PK  
10 Bez příznaku Zajišťuje dobité telefony, jejich funkčnost a tarifní předplacení, používané při povodňové situaci. Celá PK  
11 Bez příznaku Zaznamenává všechny úkony spojené s organizací povodňových opatření se všemi náležitostmi. Předseda PK, Zapisovatel/ka  

 

Činnost PK obce před dosažením a při dosažení I. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Dlouhodobý déšť /
tání / ledové jevy
Monitorování údajů srážkoměrných stanic, sledování hydrologických údajů na webových stránkách podniku Povodí Moravy, s. p. a ČHMÚ. Předseda PK, členové PK Podnik Povodí Moravy, s. p.; ČHMÚ
2 Dosažení I. SPA 
na hlásném profilu
Svolat povodňovou komisi – posoudit vzniklou situaci. Předseda PK  
3 Dosažení I. SPA 
na hlásném profilu
Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby. Hlásná a hlídková služba Předseda PK
4 Dosažení I. SPA 
na hlásném profilu
Navázat spojení s PK ORP – informovat se na situaci v území ORP. Hlásná služba  
6 Dosažení I. SPA 
na hlásném profilu
Informovat PK obce Rapotín (na toku pod obcí). Hlásná služba  
7 Dosažení I. SPA 
na hlásném profilu
Provést povodňovou prohlídku toků a kritických míst, kde je pravděpodobnost snížení průtočnosti profilů. Hlídková služba  
8 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. Povodňová komise  
9 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH, členové PK  
10 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH, členové PK  
11 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. Zapisovatelka / vybraný člen PK  

 

Činnost PK obce před dosažením a při vyhlášení II. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Před vyhlášením II. SPA Svolání povodňové komise Předseda PK / místopředseda PK (případně předseda/místopředseda dá pokyn tajemníkovi, aby svolal PK)  
2 Dosažení směrodatných limitů pro II. SPA Vyhlášení II. SPA Předseda PK  
3

Vyhlášení / stav II. SPA

Oznamuje se PK ORP Šumperk, PK obce Rapotín Hlásná služba  
4 Vyhlášení / stav II. SPA Varovat obyvatele na území obce a informovat o vzniklé situaci Určený člen PK  
5 Vyhlášení / stav II. SPA Uvedení do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce Předseda PK Celá PK
6 Vyhlášení / stav II. SPA Průběžně sledovat výšku hladiny vodních toků, kritická místa (mostky, propustky) Hlídková služba  
7 Vyhlášení / stav II. SPA Řízení záchranných a likvidačních prací Pracovní skupina (vlastníci techniky, apod.)  
8 Vyhlášení / stav II. SPA Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. Určený člen PK  
9 Vyhlášení / stav II. SPA Provádění evidenčních a dokumentačních prací Určený člen PK  
10 Vyhlášení / stav II. SPA Vedení záznamů v povodňové knize Zapisovatel Celá PK
11 Pomine nebezpečí povodně  Odvolání II. SPA  Předseda PK  

 

 Činnost PK obce při vyhlášení III. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Vyhlášení III. SPA   Svolání PK obce. Vyrozumění občanů obce o vyhlášení III. SPA.   Členové PK
2 Vyhlášení III. SPA Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje. Informovat dotčené PK obcí. PK ORP  Členové PK
3 Vyhlášení III. SPA Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu. Předseda PK  Členové PK, složky IZS  
4 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou    Svolání krizového štábu obce. Předseda PK  KOPIS HZS Olomouckého kraje
5 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou    Vyhlášení "stavu nebezpečí" pro území. Hejtman Členové KŠ Olomouckého kraje
6 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou    Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem obce podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ obce. Předseda PK Členové KŠ obce, složky IZS, fyzické a právnické osoby 

 

Činnost PK obce po povodni

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Pomine nebezpečí povodně Odvolání III. SPA a následně II. SPA. Předseda PK  
2 Bez příznaku             Průběžně zapisovat činnost povodňových orgánů do povodňové knihy. Zapisovatel/ka  
3 Bez příznaku Stanovení pořadí prací na odstranění škod. Členové PK  
4 Bez příznaku Odčerpávání vody ze sklepů s pomocí nadřízené PK nebo sousedních SDH SDH, Členové PK  
5 Bez příznaku Zajištění vysoušecí techniky pro obyvatele vytopených nemovitostí. Členové PK  
6 Bez příznaku Vyrozumění občanů obce o opatřeních, které je nutno po povodni uskutečnit (úklidové práce, bezpečnost, foto-dokumentace škod,…). Členové PK  
7 Bez příznaku Odstranění škod, odvoz odpadu, dezinfekce všech zaplavených prostor. Smluvně zajištěné firmy  
8 Bez příznaku Umístění skladu humanitární pomoci, koordinace poskytování pomoci, přesun prostředků do evakuačního střediska. Členové PK  
9 Bez příznaku Předání informací nadřízené PK o vývoji situace a likvidace následků povodně, podle rozsahu prací požádat o personální a věcnou výpomoc. Předseda PK  
10 Bez příznaku Vyžádat kontrolu statiky zaplavených a poškozených objektů. Určení členové PK  
11 Bez příznaku Průběžná foto-dokumentace následků povodně. Určení členové PK  
12 Bez příznaku Vyčíslení škod po povodni dle zákona č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území. ORP, kraj ORP, kraj
13 Bez příznaku Zpracování zprávy o povodni, kterou je nutné zpracovat a předložit nadřízenému povodňovému orgánu do 3 měsíců od ukončení povodně. Odbor ŽP, ORP Odbor ŽP, ORP
14 Bez příznaku Zajištěný ostrahy vyplavených objektů před krádeží majetku občanů. Smluvní firmy, členové PK  

 

Přívalová povodeň

Pro vyhodnocení přívalové povodně slouží údaje z instalovaného srážkoměru v rámci LVS.

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek na srážkoměru obce

Obec Umístění srážkoměru
I. SPA
(15 min)
I. SPA
(24 hod)
II. SPA
(60 min)
II. SPA
(180 min)
Rejchartice sloup el. vedení naproti
OÚ Rejchartice 
10 mm 30 mm 30 mm 50 mm 


Činnost PK obce při bleskové povodni, bez vyhlášení SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1

Přívalová povodeň

Svolání PK obce. Vyrozumění občanů obce o nástupu povodně. Předseda PK Členové PK
2 Přívalová povodeň Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje. Informovat dotčené PK obcí. PK ORP Členové PK
3 Přívalová povodeň Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu. Předseda PK Členové PK, složky IZS
4 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou.    Svolání krizového štábu obce. Předseda PK KOPIS HZS Olomouckého kraje
5 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Vyhlášení "stavu nebezpečí" pro území. Hejtman Členové KŠ Olomouckého kraje
6 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem obce podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ obce. Předseda PK Členové KŠ obce, složky IZS, fyzické a právnické osoby.