Povodňový plán obce RejcharticeCharakteristika zájmového území

Obec Rejchartice se rozkládá asi osm kilometrů severně od města Šumperk, které je zároveň jeho obcí s rozšířenou působností. Obec je vzdálená také přibližně 20 km od polských hranic. V obci najdeme kulturní dům, knihovnu, pohostinství, sportovní hřiště, barokní kostel sv. Michala z roku 1770 se starším jádrem a areálem hřbitova.

K 31. 12. 2022 bylo v obci evidováno 173 obyvatel. Rozloha obce je 680,2 ha.

Mapa zájmového území obce Rejchartice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec se vine údolím podél Rejchartického potoka, Kamence a svou polohou spadá do středního povodí řeky Desné v nadmořské výšce 493 m.

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, oblasti Jesenická oblast, celku Hanušovická vrchovina, podcelku Branenská vrchovina a okrsku Kopřivenská vrchovina.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 680,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (296,0 ha). Dále je pak území tvořeno trvale travními porosty (262,1 ha). Zbytek plochy tvoří orná půda (74,7 ha), ostatní plochy (27,9 ha), zahrady (10,6 ha), vodní plochy (5,6 ha), zastavěné plochy (3,4 ha).

Využití pozemků v obci Rejchartice (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 74,7 ha 11,0 %
Zahrady 10,6 ha 1,5 %
Trvalé travní porosty 262,1 ha 38,5 %
Lesní půda 296,0 ha 43,4 %
Vodní plochy 5,6 ha 0,8 %
Zastavěné plochy 3,4 ha 0,6 %
Ostatní plochy 27,9 ha 4,1 %
Celková výměra k. ú. 680,2 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Rejchartice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 6,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801 - 1000 mm.

Vládne zde typické podhorské klima. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do oblasti MT2, MT7, CH7.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT2, MT7, CH7

Charakteristika MT2 MT7 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 400 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 80 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50