Povodňový plán města PřerovStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Přerov může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Bečva. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území města Přerov:
 • Hlásný profil kat. A - Přerov - Dluhonice, Bečva 
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází u transformátorové stanice MEZ, na pravém břehu.
 • Hlásný profil kat. C - Přerov - C1 lávka, Bečva 
  Profil ve správě města Přerov se nachází na mostní konstrukci lávky pro pěší přes tok Bečvy.
 • Hlásný profil kat. C - Přerov - C2 železniční lávka, Bečva 
  Profil ve správě města Přerov se nachází na mostní konstrukci železniční tratě přes tok Bečvy (u průmyslových objektů).
 • Hlásný profil kat. C - Přerov - C3 Penčice, Olešnice 
  Profil ve správě města Přerov se nachází v městské části Penčice na mostě u č. p. 96 u koupaliště.
 • Hlásný profil kat. C - Přerov - C4, Strhanec 
  Profil ve správě města Přerov se nachází na mostní konstrukci lávky pro pěší přes tok Strhanec nedaleko soutoku s Bečvou (u č. p. 2246).
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. A - Teplice nad Bečvou, Bečva 
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází na levém břehu řeky Bečvu poblíž lázeňského domu Moravan.
Hlásné profily směrodatné a doplňkové pro území města Přerov

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území města Přerov nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 370 cm a průtoku vody 215 m3/s v hlásném profilu kategorie A Přerov - Dluhonice (Bečva)
 • dosažením stavu 290 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C1 - lávka (Bečva)
 • dosažením stavu 390 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C2 - železniční lávka (Bečva)
 • dosažením stavu 110 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C3 - Penčice (Olešnice)
 • dosažením stavu 100 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C4 (Strhanec)
 • při vydání výstrahy ČHMÚ,
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu,
 • při tání, je-li tok souvisle zamrzlý nebo při kombinaci tání a dešťových srážek a je-li půda dosud zmrzlá,
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území města, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části města), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

Na území města Přerov je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 450 cm a průtoku vody 283 m3/s v hlásném profilu kategorie A Přerov - Dluhonice (Bečva)
 • dosažením stavu 340 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C1 - lávka (Bečva)
 • dosažením stavu 470 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C2 - železniční most (Bečva)
 • dosažením stavu 150 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C3 - Penčice (Olešnice)
 • dosažením stavu 120 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C4 (Strhanec)
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky,
 • při intenzivní tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností,
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučením správce vodního toku,
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Přerov nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje).

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území města Přerov je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 530 cm a průtoku vody 365 m3/s v hlásném profilu kategorie A Přerov - Dluhonice (Bečva)
 • dosažením stavu 410 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C1 - lávka (Bečva)
 • dosažením stavu 550 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C2 - železniční most (Bečva)
 • dosažením stavu 180 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C3 - Penčice (Olešnice)
 • dosažením stavu 140 cm v hlásném profilu kategorie C Přerov C4 (Strhanec)
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru města - vzniku přívalové povodně ve městě
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky,
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností,
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučením správce toku,
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Přerov nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje).
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)