Povodňový plán města PřerovPovodňové prohlídky

Na území statutárního města Přerova organizuje a provádí povodňovou prohlídku vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí za účasti zástupců Oddělení ochrany a krizového řízení.

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:

 • před obdobím jarního tání (zpravidla únor, březen)
 • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)

Zjistí-li povodňové orgány při povodňové prohlídce předměty nebo zařízení, která mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta vodního toku, mohou vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k jejich odstranění. Přehled lokalit je uveden v jednotlivých povodňových plánech obcí.

Protokoly o provedení povodňových prohlídek včetně fotodokumentace v rámci jednotlivých obcí vyhotoví příslušné povodňové komise. Jeden výtisk protokolu o provedení povodňové prohlídky předají odboru stavebního úřadu a ŽP Magistrátu města Přerova a druhý výtisk archivují na obecním úřadu.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou vyšší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se výška hladiny toku Bečva, Strhanec, Olešnice, Svodnice a dalších vybraných vodních toků a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Povodňové prohlídky na vodních dílech

Protože na rybnících nejsou většinou instalována zařízení pro měření a sledování technického stavu vodního díla, mají hlavní význam obchůzky konané obsluhou vodního díla. Obchůzky provádí obsluhovatel vodního díla 1x měsíčně. Sleduje celé vodní dílo a jeho blízké okolí, průtokové poměry, výskyt trhlin a viditelných deformací, posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a zamokřených a zabahněných míst, vlivy provozu a prostředí na technický stav objektů.

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

 • Bečvy v intravilánu města i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická místa a oblasti
 • Strhance, Olešnice a Svodnice v intravilánu města i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická místa a oblasti
 • ostatních vodních toků v intravilánu města, zejména stavu v okolí mostních objektů a propustků

Výsledek povodňové prohlídky:

 • zpracování zápisů, případně pořízení další dokumentace (foto, video)
 • přijetí patřičných opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně)
 • možnost povodňového orgánu na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku; pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím
 • přijetí dalších opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů

Přehled lokalit pravidelných povodňových prohlídek na katastrálním území města Přerova:

BEČVA

 • levý břeh - chatová oblast pod nemocnicí, u hřiště v Kozlovicích
 • pravý břeh - lávka U tenisu a Bezručova ulice - BIOS, chatová oblast u Laguny, prostor u Loděnice, podjezd do Prechezy a. s., obytné domy U rozvodny v Dluhonicích

STRHANEC - místní část Lýsky, ulice Na hrázi, úsek tzv. Mlýnského náhonu v celé délce, v zimním období most Bezručova ulice

OLEŠNICE - soutok s Říkou v Penčicích, chatová oblast v Žeravicích, most a lávka U stadionu v Žeravicích

SVODNICE - průtočnost koryta v Lověšicích