Povodňový plán obce MlékojedyStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Mlékojedy může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Labe a Ohře. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území obce Mlékojedy:
 • Hlásný profil kat. A - Ústí nad Labem, Labe 
  Profil ve správě ČHMÚ Praha je umístěn na levém břehu řeky Labe u čerpací stanice Vaňov cca 400 m nad soutokem s řekou Bílinou.
 • Hlásný profil kat. B - Litoměřice, Labe 
  Profil ve správě Povodí Labe, státní podnik se nachází u Tyršova mostu na jihu Litoměřic.
 • Hlásný profi kat. C - Mlékojedy, Labe
  Profil ve správě Mikroregionu Porta Bohemica je umístěn pod č. p. 90 na levém břehu Labe.
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C - Jez Terezín - dolní hladina, Ohře 
  Profil ve správě Mikroregionu Porta Bohemica leží jižně od mostu přes ulici Pražská ve městě Terezín.
 • Hlásný profil kat. C - LG Brozany, Ohře 
  Profil ve správě povodí Ohře je umístěn východně v obci Brozany nad Ohří - K Mostu 426.
 • Hlásný profil kat. C - Libotenice, Labe 
  Profil ve správě Mikroregionu Porta Bohemica se nachází na levém břehu v Libotenicích.
 • Hlásný profil kat. A - Louny, Ohře 
  Profil ve správě ČHMÚ Ústí nad Labem se nachází na pravém břehu řeky Ohře, v blízkosti Loutkového divadla.
 • Hlásný profil kat. A - Mělník, Labe 
  Profil ve správě ČHMÚ Praha je umístěn u mostu Josefa Straky - K Mostu 751/11, na pravém břehu Labe.
 • Hlásný profil kat. C - Žalhostice, Labe 
  Profil ve správě Mikroregionu Porta Bohemica je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí.
Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území obce Mlékojedy

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území obce Mlékojedy nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 450 cm na hlásném profilu kategorie A Ústí nad Labem, Labe
 • dosažením stavu 400 cm na hlásném profilu kategorie B Litoměřice, Labe
 • dosažením stavu 400 cm na hlásném profilu kategorie C Mlékojedy, Labe
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území obce Mlékojedy je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 530 cm na hlásném profilu kategorie A Ústí nad Labem, Labe
 • dosažením stavu 480 cm na hlásném profilu kategorie B Litoměřice, Labe
 • dosažením stavu 480 cm na hlásném profilu kategorie C Mlékojedy, Labe
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Litoměřice nebo povodňovou komisí Ústeckého kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území obce Mlékojedy je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 600 cm na hlásném profilu kategorie A Ústí nad Labem, Labe
 • dosažením stavu 550 cm na hlásném profilu kategorie B Litoměřice, Labe
 • dosažením stavu 540 cm na hlásném profilu kategorie C Mlékojedy, Labe
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru obce - vzniku přívalové povodně v obci
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Litoměřice nebo povodňovou komisí Ústeckého kraje)
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)