Povodňový plán obce MlékojedyCharakteristika zájmového území

Obec Mlékojedy leží ve správním území SO ORP Litoměřice v Ústeckém kraji. Severně od katastru obce, za řekou Labe, se nachází území CHKO České středohoří. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 240 obyvatel. Velikost obce činí 283,3 ha.

Co se týče využití půdy na území obce Mlékojedy, tak výrazně převažuje orná půda, která se nachází na většině území obce. Jedinou výjimku tvoří zástavba.

Katastrální území obce Mlékojedy 

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule a oblasti Středočeská tabule. Území obce Mlékojedy pak řadíme do celku Dolnooharská tabule, podcelku Terezínská kotlina, okrsku Bohušovická rovina. 

Okrsek Bohušovická rovina je fluviálně-eolická akumulační rovina na levém břehu Labe, která má plochu 40,18 km2. Většinou je krytá vátými písky a sprašemi. Brázda na dně údolí vznikla zřejmě tektonickým poklesem. Území spadá do 2. vegetačního stupně, je nezalesněno a převažuje zde orná půda a zástavba.

Celé katastrální území obce se vyznačuje typickým rovinatým terénem říční nivy, nadmořská výška se pohybuje okolo hodnoty 148 m n. m. 

Z geologického hlediska v obci převládajínezpevněné sedimenty, které jsou podél vodních toků vystřídány fluviálními nečlenenými sedimenty vodních nádrží. Místy se vyskytují ostrůvky deloviofluviálních nezpevněných smíšených sedimentů.

Struktura půdního fondu

Převažujícím půdním typem jsou velmi úrodné černozemě, a to zejména v jižní části katastru, dále na sever, v oblasti vodního toku jsou pak převažující modální fluvizemě. Skalnímu podloží dominují zejména druhohorní vápenité jílovce, slínovce a méně pak jílovité vápence.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková výměra katastrálního území obce Mlékojedy činí 283,3 ha, přičemž nejvíce dominuje orná půda (74,3 %), za ní následují ostatní plochy (9,3 %) a vodní plochy (8,1 %). V menší míře jsou potom zastoupeny sady (3,7 %), zastavěné plochy (1,8 %), trvalé travní porosty (1,6 %) a zahrady (1,3 %).

Využití pozemků v obci Mlékojedy (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 210.2 ha 74.2 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 3.7 ha 1.3 %
Sady 10.4 ha 3.7 %
Trvalé travní porosty 4.5 ha 1.6 %
Lesní půda 0.0 ha 0.0 %
Vodní plochy 23.0 ha 8.1 %
Zastavěné plochy 5.1 ha 1.8 %
Ostatní plochy 26.4 ha 9.3 %
Celková výměra k.ú. 283.3 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Mlékojedy je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 400 - 500 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2.

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 8 a 10 °C. Roční srážkový úhrn kolísá na daném území mezi 500 – 550 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn. že nejvíce srážek naprší v létě (40 %), na jaře 25 %, na podzim 20 % a nejméně v zimě (15 %). Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50