Povodňový plán městyse MedlovAnalýza časových možností

Pro vodní toky na území městyse Medlov jsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Ty jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod. K urychlení odtoku vody z území došlo napřímením toků spolu se záměrným odvodněním krajiny. Při povodních se tak zkracuje doba postupových dob povodňových vln. Na území městyse Medlov jsou stanoveny orientační postupové doby.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, s. p.

 Orientační postupové doby povodňových průtoků