Povodňový plán obce LibčevesPovodňové prohlídky

Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán obce Libčeves, účastní se jich vybraní členové povodňové komise, ke spolupráci bude také přizván správce vodních toků – zástupce Povodí Ohře, státní podnik; zástupce Státního pozemkového úřadu. Zjišťuje se, zda na vodních tocích a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:

 • před obdobím jarního tání (zpravidla únor, březen)
 • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou vyšší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se výška hladiny toků Hrádeckého potoka, Měrunického potoka, Suchého potoka, Hnojnického potoka a Meliorační strouhy, a dalších vybraných vodních toků a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Povodňové prohlídky na vodních dílech

Protože na rybnících nejsou většinou instalována zařízení pro měření a sledování technického stavu vodního díla, mají hlavní význam obchůzky konané obsluhou vodního díla. Obchůzky provádí obsluhovatel vodního díla 1x měsíčně. Sleduje celé vodní dílo a jeho blízké okolí, průtokové poměry, výskyt trhlin a viditelných deformací, posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a zamokřených a zabahněných míst, vlivy provozu a prostředí na technický stav objektů.

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

 • Hrádeckého potoka v intravilánu obce i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická místa
 • Měrunického potoka v intravilánu obce i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická místa
 • Hnojnického potoka v intravilánu obce i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická místa
 • Suchého potoka v intravilánu obce i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická místa
 • Meliorační strouhy v intravilánu obce i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická místa
 • ostatních vodních toků v intravilánu obce, zejména stavu v okolí mostních objektů a propustků

Výsledek povodňové prohlídky:

 • zpracování zápisů, případně pořízení další dokumentace (foto, video)
 • přijetí patřičných opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin, dřevin a podobně)
 • možnost povodňového orgánu na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím.
 • přijetí dalších opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů