Povodňový plán obce LibčevesCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Libčeves na 150 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že je ohroženo 138 nemovitostí s celkovým počtem 358 ohrožených obyvatel, z toho 49 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP) a 34 osob pobývá v nemovitostech krátkodobě. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
V případě extrémní povodně může být ohroženo výše zmíněných 150 obyvatel, jelikož jsou ohroženy i budovy krátkodobě obývané.
Ohrožené objekty na území obce Libčeves - agregované

Ohrožené objekty v katastru Libčeves

Ohrožené objekty v katastru Řisuty

Ohrožené objekty v katastru Lahovice

Ohrožené objekty v katastru Hnojnice

Ohrožené objekty v katastru Mnichov

Ohrožující objekty

V blízkosti zaplavované oblasti vodními toky se nachází v katastrálním území Libčeves 1 ohrožující objekt - čistírna odpadních vod. Ta může být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Libčeves
Kontaminovaná místa na území obce Libčeves

Ohrožené a ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Libčeves.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Libčeves u předsedy povodňové komise obce.