Povodňový plán obce LibčevesOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení:

  • Policii ČR, obvodní oddělení Louny
  • Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, Provoz Louny (silnice II. a III. třídy)
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Chomutov (silnice I. třídy)

Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Louny.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Libčeves.

Osoby na území obce Libčeves budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových povodních může v obci dojít k zaplavení a uzavření místních komunikací v obci a krajských silnicí č. II/249 a III/2584 a státní silnice č. I/15, zejména v kritických místech mostních objektů. Obec Libčeves je při přívalových srážkách ohrožena na mnoha lokalitách, kdy může dojít k zaplavení jednotlivých místních částí současně. Voda s sebou obvykle unáší i odplavený materiál z polí, který se poté může usazovat na komunikaci.
Dopravní omezení na území obce Libčeves
Případné objízdné trasy nejsou stanoveny a je třeba je stanovit v závislosti na aktuální situaci zaplavených komunikací v obci v součinnosti s Policií ČR.
Objízdné trasy na území obce Libčeves

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.