Povodňový plán obce LibčevesHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Libčeves

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Libečeves a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Správním územím obce Libčeves protékají pro samotnou obec 4 významné vodní toky: Hnojnický potok, Hrádecký potok, Měrunický potok a Suchý potok.

Vodní toky

Vodní toky na území obce Libčeves delší než 0,25 km

Hnojnický potok pramení ve východní části obce Libčeves v katastru Židovice, kde se nachází vodní nádrž. Vodní tok teče jihovýchodním směrem do intravilánu Hnojnice, kde se do něj v západní části zastavěného území vlévá pravostranný přítok PBP 01 Hnojnického potoka. V intravilánu má vodní tok zpevněné břehy. Ze zastavěného území pokračuje stále jihovýchodním směrem přes Děčany do Koštic, kde se jako pravostranný přítok vlévá do Suchého potoka. Na území obce má vodní tok délku přibližně 3,0 km a převýšení cca 40 m.

Podélný profil Hnojnického potoka

Hrádecký potok pramení jižně od intravilánu Lahovic, při prameni se taktéž nachází malá vodní nádrž. Vodní tok pokračuje jižním až jihozápadním směrem, protéká kolem východní hranice intravilánu Libčeves jižně kolem zámku a průmyslové oblasti. Dále pokračuje jihozápadním směrem, z pravé strany se do něj za intravilánem Libčevsi vlévá Měrunický potok, poté pokračuje zemědělskou částí, protéká na severu intravilánu Charvatce a odtéká ze správního území obce. Potok teče z území obce Raná, na území obce Břvany, kde se do něj vlévá z pravé strany Jezeř, poté tok pokračuje jihovýchodním směrem, napájí soustavu rybníků v Lenešicích a vlévá se jako levostranný přítok do Ohře. Na území obce má vodní tok délku přibližně 6,3 km s převýšením cca 85,0 m.

Podélný profil Hrádeckého potoka

Měrunický potok pramení v jihovýchodní části obce Měrunice a teče ze začátku jihozápadním směrem. Z pravé strany se do něj vlévají 2 přítoky (Potok od Záhorní hory a bezejmenný tok), poté pokračuje jihovýchodním směrem extravilánem části Hořenec do části Všechlapy, kde se do něj vlévá pravostranný přítok Hořenecký potok (pramení v západní části zastavěného území Hořenec, kde se taktéž nachází vodní nádrž a až po soutok teče jihovýchodním směrem). Při vtoku na katastrální území Libčevsi se stáčí na jihozápad a protéká samotným intravilánem. V obci má zpevněné břehy pomocí opěrných zdí. Za intravilánem pokračuje ještě cca 600 m a vlévá se jako pravostranný přítok do Hrádeckého potoka. Na území obce se nachází celý vodní tok, který má délku přibližně 6,0 km a velké převýšení cca 180 m.

Podélný profil Měrunického potoka

Suchý potok pramení v severovýchodní části katastrálního území Řisuty. Teče jihozápadním směrem po hranici s obcí Hrobčice, poté se stáčí do jihovýchodního směru. Potok teče jižně od zastavěného území Řisut, kde se do něj vlévají 2 bezejmenné toky (jeden protéká přímo zastavěným územím a druhý teče při východní hranici), pokračuje dále do Želkovic, protéká intravilánem Děčan do Koštic, kde se do něj v katastrálním území Vojničky vlévá Hnojnický potok a poté se samotný Suchý potok vlévá jako pravostranný přítok do Žejdlíku. Na území obce se nachází přibližně 3,7 km vodního toku s velkým převýšením cca 200 m.

Podélný profil Suchého potoka

Na území obce jsou dále provedeny meliorace ve východní části správního území obce Libčeves, jejichž dokumentaci se podařilo dochovat a které jsou v současné době provozovány. Na území jsou také vystavěny závlahové systémy v severozápadní oblasti Hořovic, oblasti kolem silnice č. II/249, v průmyslovém areál Libčevsi, oblasti kolem pravostranného přítoku Hnojnického potoka (IDVT: 10228729) a oblasti kolem Hnojnického potoka po výtoku z intravilánu Hnojnic. Více na Informačním systému melioračních staveb, vrstva "Evidované stavby" a "Stavby dle ZVHS".

Odvodněná místa na území obce Libčeves

Základní údaje o vodních dílech na území obce Libčeves

Přehled vodních děl na území obce Libčeves naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Libčeves se nachází několik malých vodních nádrží – v povodňovém plánu je uvedeno 6 vodních nádrží. Největší vodní nádrž se nachází v jižní části intravilánu Libčeves, která má rozlohu 0,33 ha. Ostatní vodní nádrže mají nepatrnou rozlohu – nejsou větší než 0,15 ha.